Pytania i odpowiedzi

Czy można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na niezdolność pracownika do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Zgodnie z jakimi zasadami należy dokonać potrącenia niealimentacyjnego w wynagrodzenia zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Od kiedy zmienić decyzję w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracownik może wykorzystywać samochód prywatny do celów służbowych, jeżeli samochód jest w leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy poinformować pracownika o okresie przechowywania dokumentcaji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przedsiębiorca przebywający na urlopie bezpłatnym powinien wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Co brać pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej osoby uprawnionej do świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "podstawowy system czasu pracy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przerwy na karmienie powinny zostać uwzględnione w ewidencji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak w ewidencji czasu pracy należy wskazać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak liczyć diety z tytułu podróży służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób wykazać w ewidencji czasu pracy godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie ograniczenia w stosunku do umów na czas określony wynikają z przepisów prawa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można wydać legitymację szkolną dziecku z przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy mamy do czynienia z przerywanym systemem czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy art. 15e ust. 9 u.p.d.o.p. dotyczy kwoty, którą spółka może zaliczyć do KUP w danym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może wymagać pracy w godzinach popołudniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zaświadczenie może wystawić lekarz specjalista II stopnia w dziedzinie pediatrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dochód osiągany z tytułu zasiłku macierzyńskiego jest dochodem uzyskanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy termin składania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego dotyczy także GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Do kogo należy złożyć sprawozdania finansowe sporządzone przez uzniowski klub sportowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jak skorygować błędy powstałe przez pomyłkę w sprawozdaniach uczniowskiego klubu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy wydać odrębne decyzje o przyznaniu zasiłku okresowego i wypłacać te świadczenia odrębnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jest przesłanka do wznowienia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy ratownik medyczny, będący pracownikiem SOR, może dodatkowo wykonywać czynności z zakresu transportu sanitarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy zwyrodnienie wielostawowe może być uznane za uraz w postępowaniu wypadkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy uprawnienia UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przed 1.01.2019 r. są terminowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy do dochodu w sprawie SR, 500+, SW lub FA należy zaliczyć zasądzone, niepłacone alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy możliwe jest powiększenie powierzchni normatywnej w związku z niepełnosprawnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Od kiedy przysługuje dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego dla pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można odstąpić od procedury kierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy pracownik powinien posiadać uprawnienia UDT na wózki widłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy powiat może przekazać w drodze porozumienia przekazywanie dotacji dla szkoły mistrzostwa sportowego gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy czas przestoju wlicza się do czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak bezpiecznie magazynować butle z dwutlenkiem węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy substancję i mieszaninę klasyfikuje się jako rakotwórczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy użytkownik maszyny lub urządzenia może samodzielnie dokonać zmian w parametrach ich montażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wskazanie operacji wykonywanej na danych osobowych - "zbieranie", w upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych pracownika administracji będzie właściwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Czy czas kursu będzie wliczany do czasu pracy i należy go wykazywać w ewidencji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy członkowi rady nadzorczej przysługuje wynagrodzenie jeżeli przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak należy postąpić z nienależnie pobranymi składkami na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić grafik pracy w ruchu ciągłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób wykazać nieobecność pracownika związaną z powołaniem go na ćwiczenia do rezerwy wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy spadkobiercy po podziale majątku z przedsiębiorstwa są zwolnieni z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak długo podmiot leczniczy powinien przechowywać dokumentację szkoleniową praktykantów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy zamawiający może wymagać serwisowania sprzętów przez generalnego wykonawcę zadania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy zgodnie z prawem jest możliwy wywóz nawozów naturalnych poza granicę państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne spółka wodna powinna zmienić lub zatwierdzić nowy statut?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaki kod odpadu należy nadać na kaski bhp, którym skończył się termin przydatności do użycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne