Pytania i odpowiedzi

Czy składki na FEP należy opłacać za okres przebywania na urlopie wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak zaksięgować przyznaną dotację w formie bonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W której pozycji RPP wykazać wydatek na nabycia przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy w jednym postępowaniu można dokonać zmiany decyzji środowiskowej i zmiany wnioskodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jakich formalności należy dopełnić aby zatrudnić obywatela Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy salon tatuażu można udekorować wypchanymi zwierzętami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji kiedy przez kilka lat nie była wprowadzona do ksiąg szkoły nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jaki powinien być skład rodziny do wniosku o JZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak piekarnia powinna rozliczać reklamówki jednorazowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy przebudowa wewnątrz budynku i zmiana jego sposobu użytkowania wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Jak rozliczać ulgę termomodernizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kroki powinien poczynić płatnik składek, jeżeli pobyt pracownika oddelegowanego przekroczy 183 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nieodebranie przesyłki stanowi podstawę do anulowania paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Według jakiego kursu walut należy rozliczyć przedpłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wymiar czasu pracy ulegnie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy do odpoczynku tygodniowego wlicza się okres urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” posiada osobowość prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób wprowadzić zadaniowy system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy w karcie ewidencji czasu pracy należy wykazywać jego wyjścia służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy osoba zatrudniana na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej powinna odbyć służbę przygotowawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Od jakiej daty zmienić decyzję ustalającą prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy organ I instancji powinien wystąpić do organu odwoławczego o zwrot akt sprawy po rozpatrzeniu odwołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spółka prawidłowo stosuje zwolnienie od podatku VAT do świadczonych na rzecz gminy usług zarządzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wszystkie odpisy aktualizujące będą kosztem uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy kurs waluty należy ustalić w oparciu o wpłaconą zaliczkę w wysokości 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo stosować przepisy dotyczące podatku od przychodów z budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można wydać decyzję nakazującą wejście do lokalu w celu naprawienia usterek?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przy zatrudnianiu współmałżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w polskim prawie funkcjonuje pojęcie: zmiana punktowa zapisów planu miejscowego za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego jest przepisem odrębnym w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy osoba posiadająca umowę na najem jest użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie układu rozsączającego do gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy budowa pergoli bioklimatycznej wymaga zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy brak zgody gminy na zbliżenie obiektu do drogi gminnej upoważnia do wydania nakazu rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jakie dodatkowe uprawnienia ma osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak opodatkować usługę przewozu rzeczy należących do eksmitowanego najemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dokumentacja pracownicza może być dla jednego pracownika prowadzona zarówno w części papierowej jak i elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak rozliczyć nabycie skanera z oprogramowaniem, wraz z licencją otrzymaną drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sekretarz szkoły może dokonywać poprawek w księdze uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy rada powiatu może powierzyć obsługę finansową szkoły innej szkole, nie powołując centrum usług wspólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczyciel może wziąć udział tylko w jednym dniu kilkudniowego strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik administracji w szkole może odmówić rozszerzenia zakresu czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dopuszczalne jest nagrywanie przesłuchań świadków na komisji etyki w jednostce samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w decyzji o rozłożeniu na raty zadłużenia dłużnika alimentacyjnego powołać się na art. 162 § 2 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne