Questions and answers

Czy należy na karcie przekazania odpadu drukować objaśnienia do karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy skorygować świadectwo pracy w przypadku pozyskania informacji o zajęciu komorniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy niezabudowaną nieruchomość należy opodatkować podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy po przerwie w zatrudnieniu wystarczy zapewnić pracownikowi instruktaż stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy powierzchnię gospodarstwa należy doliczyć do dochodu w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy pracodawca w regulaminie pracy ma obowiązek wykazać długość okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownik po powrocie z urlopu bezpłatnego jest wliczany do stanu zatrudnienia na potrzeby PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy prawidłowym jest wystawianie not korygujących na firmę, gdy początkowo jest wystawiona faktura na osobę prywatną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rozbiórka stacji transformatorowej wymaga pozwolenia na rozbiórkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy spółka, która zajmuje się działalnością rolniczą zobligowana jest do poboru podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka wodno-kanalizacyjna może odmówić zmiany okresów rozliczeniowych z jednomiesięcznych na kwartalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy sprawozdanie Rb-30S musi się bilansować?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy staż można traktować jako ciągłość zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy stypendium dla bezrobotnych finansowany ze środków UE jest dochodem uzyskanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy sygnalizatory akustyczne są elementem SSO czy DSO?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy SZO to świadczenia nienależnie pobrane według ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy usługi montażu i demontażu liter świetlnych techniką alpinistyczną podlegają odwrotnemu obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wójt może być wnioskodawcą i adresatem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy w przypadku rozpatrywania wniosku o SZO na okres 2017/2018 należy ponownie przeprowadzić wywiad środowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie chorobowe przysługuje także za dni wolne od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy wynagrodzenie rodziny zastępczej stanowi dochód w sprawie stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wynajem powierzchni budynku pod baner wyborczy można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy za jeden dzień września pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy zawarta umowa ubezpieczenia powinna zostać udokumentowana fakturą VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy za wszystkie 12 godzin pracownikowi należy się dodatek 100 %?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Gdzie wyrzucić kubek plastikowy zabrudzony farbą drukarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jaka jest dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaką ilość papierosów może wwieźć osoba fizyczna z Polski do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla refakturowania za media i podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą nabycie wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy opodatkować premię typu moneyback otrzymaną przez przedsiębiorcę opodatkowującego przychody ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak ustalić wymiar zasiłku chorobowego przysługującego z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak wyliczyć fundusz socjalny dla nauczycieli w związku z likwidacją gimnazjum z dniem 31 sierpnia 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak zostanie ustalona podstawa do zasiłku macierzyńskiego i chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy możemy mówić o zbieraniu odpadów na które trzeba uzyskać zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Kiedy nabycie usługi należy rozliczać jako nabycie wewnątrzwspólnotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kto powinien ponieść koszty transportu mieszkańca do innego DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Na jakich formularzach należy sporządzić dokumenty DPR za III kwartał 2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Na jakiej podstawie należy ująć w KPiR odsetki uzyskane przez przedsiębiorcę z tytułu udzielonej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Na kim spoczywa obowiązek wniesienia opłaty za informację z rejestru karnego przed zatrudnieniem nauczyciela w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Pod jakim paragrafem wydatków należy zaksięgować koszty postępowania egzekucyjnego na rzecz Urzędu Skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

W jakim wypadku wystarczający jest tylko wpis do BDO dla sprzedawcy odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Z czego wynika obowiązek aktualizacji wpisu do rejestru BDO przez posiadaczy posiadających pozwolenie zintegrowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy budowa ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m w zakładzie karnym wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Stępień Sylwia | Aktualne

Czy dla kodów odpadów 16 02 14, 16 02 16, 17 04 05 jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy do podstawy nagrody jubileuszowej może być wliczony dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy istnieją przepisy szczególne dotyczące sprzedaży okularów i korekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy koszt diety powinien być refakturowany ze stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy marszałek jest właściwy do wydania jakiejkolwiek opinii w trybie art. 64 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy można magazynować odpady inne niż niebezpieczne bez ogrodzenia w miejscu dostępnym dla osób postronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne