Zwolnienia pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji z wyboru we władzach Związku Kółek Rolniczych.

Monitor Polski

M.P.1960.80.368

Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1960 r.

ZARZĄDZENIE Nr 210
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 października 1960 r.
w sprawie zwolnień pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji z wyboru we władzach Związku Kółek Rolniczych.

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały nr 446 Prezydium Rządu z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-73, poz. 892 i z 1955 r. Nr 3, poz. 38) zarządza się, co następuje:
Centralny Związek Kółek Rolniczych jest uprawniony do występowania do zakładów pracy z wnioskami o zwolnienie od pracy zawodowej pracowników powołanych do pełnienia funkcji z wyboru we władzach instancji powiatowych i wojewódzkich Związku Kółek Rolniczych zgodnie z przepisami § 2 ust. 1 i 2 uchwały nr 446 Prezydium Rządu z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-73, poz. 892 i z 1955 r. Nr 3, poz. 38).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.