Zwolnienia od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie.

Monitor Polski

M.P.1954.A-73.892

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

UCHWAŁA Nr 446
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 7 lipca 1954 r.
w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie. *

Prezydium Rządu po porozumieniu się z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
Uchwała normuje sprawy zwolnień od pracy zawodowej pracowników zatrudnionych w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych (zwanych dalej "zakładami pracy") powołanych:
1)
do pełnienia funkcji w radach narodowych, związkach zawodowych oraz organizacjach politycznych i innych organizacjach społecznych,
2)
na szkolenie.
1.
Kierownik zakładu pracy obowiązany jest zwolnić od pracy zawodowej pracowników powołanych z wyboru do pełnienia funkcji w radach narodowych, związkach zawodowych oraz organizacjach politycznych i innych organizacjach społecznych.
2.
Obowiązek zwolnienia pracownika od pracy zawodowej, określony w ust. 1, powstaje jedynie w przypadku, gdy stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub uchwał właściwych instancji rad narodowych, związków zawodowych oraz organizacji politycznych i innych organizacji społecznych funkcja, do której pełnienia pracownik został powołany w drodze wyboru, wymaga takiego zwolnienia.
3.
Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku powołania pracownika do pełnienia stałych funkcji w radach narodowych, związkach zawodowych oraz organizacjach politycznych i innych organizacjach społecznych.
1.
Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 2, następuje za zgodą pracownika na pisemny wniosek prezydium właściwej rady narodowej albo centralnej lub wojewódzkiej instancji organizacji politycznej i związków zawodowych.
2.
Decyzja o zwolnieniu pracownika powinna określić czas zwolnienia, ustalony w porozumieniu z pracownikiem.
3.
Okres zwolnienia od pracy zawodowej pracownika powołanego do pełnienia funkcji na podstawie § 2 ust. 3 nie może przekraczać 3 lat.
4.
Prezes Rady Ministrów określi organizacje społeczne, których wnioski o zwolnienie pracowników od pracy zawodowej traktowane będą na równi z wnioskami prezydiów rad narodowych, organizacji politycznych i związków zawodowych.
1.
W okresie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie § 2 pracownikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z zakładu pracy.
2.
W okresie tym pracownik zachowuje prawo do mieszkania służbowego, do przysługującego mu umundurowania oraz do bezpłatnych i ulgowych przejazdów publicznymi środkami lokomocji.
3.
Prezes Rady Ministrów po porozumieniu się z Centralną Radą Związków Zawodowych określi przypadki, w których pracownicy niektórych gałęzi gospodarki zachowują prawo do innych przysługujących im świadczeń.
1.
W okresie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie § 2 zakład pracy nie może bez winy pracownika rozwiązać zawartej z nim umowy o pracę.
2.
Mimo trwania stosunku pracy zakład pracy nie wykazuje w stanie zatrudnienia pracowników zwolnionych od pracy zawodowej na podstawie § 2.
1.
Zakład pracy obowiązany jest przyjąć z powrotem do pracy pracownika zwolnionego na podstawie § 2 na stanowisko zajmowane przed zwolnieniem lub nie niższe, o ile pracownik zgłosi się do pracy nie później niż w ciągu 14 dni od ustania okoliczności, które uzasadniały zwolnienie.
2.
Niezgłoszenie się pracownika w terminie określonym w ust. 1 stanowi ważną przyczynę do rozwiązania z nim umowy o pracę.
Pracownikowi zwolnionemu od pracy zawodowej na podstawie § 2 zalicza się okres pełnienia funkcji, do której został powołany, do okresu pracy zawodowej w zakresie uprawnień uzależnionych od ciągłości pracy.
Rady narodowe, związki zawodowe oraz organizacje polityczne i inne organizacje społeczne obowiązane są zawiadomić zakład pracy o ustaniu okoliczności, które uzasadniały udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej.
(uchylony).
(uchylone).
W stosunku do pracowników, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały byli zwolnieni od pracy zawodowej do pełnienia stałych funkcji w radach narodowych, związkach zawodowych oraz organizacjach politycznych i innych organizacjach społecznych, okres 3 lat, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały, biegnie od dnia jej wejścia w życie.
(uchylony).
Upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do wydawania zarządzeń regulujących przypadki nie objęte uchwałą, a wymagające ze względu na wyjątkowe okoliczności doraźnego unormowania.
Uchwała niniejsza nie reguluje zwolnień od pracy pracowników powołanych do pełnienia funkcji w radach zakładowych (miejscowych).
Tracą moc:
1)
odpowiednie postanowienia układów zbiorowych pracy dotyczące zwolnienia pracowników do prac społecznych,
2)
okólnik nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1951 r. w sprawie pokrywania kosztów delegacji i diet pracowników urzędów, instytucji i jednostek gospodarki uspołecznionej w przypadku delegowania pracownika do prac społecznych (Monitor Polski Nr A-31, poz. 395).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 1 stycznia 1975 r. nin. uchwała utraciła moc w zakresie unormowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad udzielania bezpłatnych urlopów pracownikom powołanym do pełnienia z wyboru funkcji w organizacjach społecznych (Dz.U.74.37.218) - zob. § 9 ust. 1 powołanego rozporządzenia.
1 § 9 uchylony przez § 8 uchwały nr 4 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1965 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy do pełnienia czasowych funkcji społecznych i ewidencji niektórych zwolnień od pracy zawodowej (M.P.65.7.21) z dniem 12 lutego 1965 r.
2 § 10-12 uchylone przez § 24 pkt 1 uchwały nr 78 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. w sprawie zwolnień od pracy w uspołecznionych zakładach pracy (M.P.73.17.103) z dniem 12 kwietnia 1973 r.
3 § 13 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 882 z dnia 18 grudnia 1954 r. (M.P.55.3.38) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 14 stycznia 1955 r.
4 § 14 uchylony przez § 24 pkt 1 uchwały nr 78 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. w sprawie zwolnień od pracy w uspołecznionych zakładach pracy (M.P.73.17.103) z dniem 12 kwietnia 1973 r.
5 § 15 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 uchwały nr 882 z dnia 18 grudnia 1954 r. (M.P.55.3.38) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 14 stycznia 1955 r.
6 § 16 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 uchwały nr 882 z dnia 18 grudnia 1954 r. (M.P.55.3.38) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 14 stycznia 1955 r.
7 § 17 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 uchwały nr 882 z dnia 18 grudnia 1954 r. (M.P.55.3.38) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 14 stycznia 1955 r.
8 § 18 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 uchwały nr 882 z dnia 18 grudnia 1954 r. (M.P.55.3.38) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 14 stycznia 1955 r.