Zwolnienia od pracy zawodowej pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy do pełnienia czasowych funkcji społecznych i ewidencja niektórych zwolnień od pracy zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1965.7.21

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1965 r.

UCHWAŁA Nr 4
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 stycznia 1965 r.
w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy do pełnienia czasowych funkcji społecznych i ewidencji niektórych zwolnień od pracy zawodowej.

Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
1.
Zwolnienia pracowników od pracy zawodowej do pełnienia czasowych funkcji społecznych poza zakładem pracy mogą być udzielane wyłącznie na wniosek:
1)
zainteresowanego organu prezydium właściwej wojewódzkiej lub powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa, rady narodowej miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej rady narodowej w mieście wyłączonym z województwa),
2)
centralnych, wojewódzkich lub powiatowych instancji następujących organizacji społecznych:
a)
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
b)
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego,
c)
Stronnictwa Demokratycznego,
d)
Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej,
e)
Komitetu Frontu Jedności Narodu,
f)
Zrzeszenia Związków Zawodowych i wchodzących w jego skład związków zawodowych,
3)
centralnych, wojewódzkich lub powiatowych instancji stowarzyszeń wyższej użyteczności,
4)
Naczelnej Organizacji Technicznej i podległych jej jednostek szczebla wojewódzkiego,
5)
centralnych i wojewódzkich związków spółdzielni - dla ich potrzeb.
2.
Wniosek, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, powinien być zgłoszony kierownikowi zakładu pracy na piśmie nie później niż na 7 dni przed wnioskowanym terminem zwolnienia.
3.
Zawiadomienie o terminie zjazdu albo posiedzenia centralnej, wojewódzkiej lub powiatowej instancji organizacji społecznych, wymienionych w ust. 1 pkt 2, przesłane pracownikowi będącemu członkiem tej instancji, służy za podstawę zwolnienia pracownika od pracy zawodowej na okres wskazany w zawiadomieniu.
1.
Zwolnienia od pracy (§ 1) udziela pracownikowi, za jego zgodą, kierownik zakładu pracy. Wzór zawiadomienia o udzieleniu zwolnienia zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
2.
Kierownik zakładu pracy po porozumieniu z radą zakładową może odmówić zgody na zwolnienie pracownika, jeżeli uzasadniają to ważne względy służbowe, np. możliwość narażenia zakładu pracy na znaczne i niepowetowane szkody lub wyczerpanie wymiaru zwolnień w danym miesiącu.
3.
O odmowie zwolnienia należy niezwłocznie zawiadomić wnioskodawcę oraz zainteresowanego pracownika, podając w uzasadnieniu przyczyny tej odmowy.
4.
Wnioskodawca może zwrócić się o cofnięcie odmowy kierownika zakładu pracy do jednostki nadrzędnej nad zakładem pracy.
1.
Wymiar zwolnień, o których mowa w § 1, nie może przekraczać w stosunku miesięcznym 0,1% ogólnej liczby dniówek. Jeżeli obliczony w ten sposób dopuszczalny wymiar zwolnień wynosiłby mniej niż trzy dniówki, ulega on w razie potrzeby podwyższeniu do trzech dniówek w miesiącu.
2.
W razie wyczerpania w danym miesiącu wymiaru zwolnień, dalsze zwolnienia mogą być w uzasadnionych wypadkach udzielane tylko za zgodą jednostki nadrzędnej. Nie dotyczy to zwolnień określonych w § 1 ust. 3, których udziela kierownik zakładu pracy pomimo wyczerpania wymiaru zwolnień w danym miesiącu.
1.
Za czas zwolnień od pracy zawodowej do pełnienia czasowych funkcji społecznych poza zakładem pracy (§ 1) pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy oraz wszelkie uprawnienia, wynikające ze stosunku pracy. Wynagrodzenie to obniża się o kwoty wypłacone pracownikowi przez wnioskodawcę za czas zwolnienia od pracy zawodowej; nie dotyczy to kwot, o których mowa w ust. 2.
2.
Koszty podróży, zakwaterowania i ewentualne inne koszty poniesione przez pracownika w związku z udzielonym zwolnieniem od pracy zawodowej do pełnienia czasowych funkcji społecznych nie obciążają zakładu pracy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Zasady i tryb udzielania zwolnień, ustalone w § 1 ust. 2 oraz w § 2, stosuje się również do zwolnień dla celów o charakterze społecznym, udzielanych na podstawie przepisów szczególnych, a w szczególności do zwolnień:
1)
zawodników sportowych i działaczy kultury fizycznej oraz działaczy turystyki,
2)
członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej,
3)
w celu zabezpieczenia rolnictwa w siłę roboczą w okresach szczytowego natężenia robót,
4)
krwiodawców.
1.
Zakłady pracy obowiązane są prowadzić bieżąco ewidencję udzielonych zwolnień od pracy zawodowej, o których mowa w § 1 i § 5.
2.
Ewidencją należy ponadto objąć zwolnienia od pracy zawodowej:
1)
udzielone na skutek wezwań organów państwowych, a w szczególności wezwań przez:
a)
organ uprawniony do wzywania obywateli w sprawach dotyczących obowiązku wojskowego (do rejestracji, do poboru, na badania rentgenowskie w związku z poborem, w celach ewidencyjnych itp.),
b)
sąd - w związku z postępowaniem sądowym lub wykonywaniem obowiązków ławnika, kuratora albo inspektora społecznego,
c)
prokuratora, organ Milicji Obywatelskiej lub przez inny organ prowadzący postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych,
d)
kolegium karno-administracyjne - w związku z wykonywaniem obowiązków członka kolegium, wezwaniem w charakterze obwinionego, pokrzywdzonego, świadka, biegłego lub wezwaniem ojca, matki albo opiekuna obwinionego nieletniego,
e)
właściwy organ prezydium rady narodowej - na szkolenie pożarnicze i do wykonywania czynności kontroli przeciwpożarowej pracowników będących członkami ochotniczych i obowiązkowych straży pożarnych,
f)
właściwy organ - na przeszkolenie pracowników w zakresie terenowej obrony przeciwlotniczej,
2)
udzielone radnym i członkom komisji rad narodowych dla wykonania ich zadań,
3)
spowodowane udziałem pracowników w pracy społecznej na terenie zakładu pracy w czasie pracy.
Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym oraz organizacjom społecznym korzystającym z dotacji państwowych wprowadzenie zasad uchwały w spółdzielczości oraz w tych organizacjach społecznych.
Traci moc § 9 uchwały nr 446 Prezydium Rządu z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych, powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-73, poz. 892 i z 1955 r. Nr 3, poz. 38).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

(grafikę pominięto)