§ 14. - Zwolnienia od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie.

Monitor Polski

M.P.1954.A-73.892

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
§  14. 4
(uchylony).
4 § 14 uchylony przez § 24 pkt 1 uchwały nr 78 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. w sprawie zwolnień od pracy w uspołecznionych zakładach pracy (M.P.73.17.103) z dniem 12 kwietnia 1973 r.