Zwolnienia od pracy członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej.

Monitor Polski

M.P.1959.69.354

Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1959 r.

ZARZĄDZENIE NR 135
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 lipca 1959 r.
w sprawie zwolnień od pracy członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej.

Na podstawie § 14 uchwały nr 446 Prezydium Rządu z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-73, poz. 892 i z 1955 r. Nr 3, poz. 38) zarządza się, co następuje:
Pracownicy przedsiębiorstw, instytucji i urzędów państwowych - członkowie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) mogą być zwolnieni od pracy zawodowej na okres do trzech dni w miesiącu w celu pełnienia funkcji w ORMO.
Zwolnienia od pracy udziela kierownik zakładu pracy na wniosek posterunku lub komisariatu Milicji Obywatelskiej, przy którym pracownik pełni służbę jako członek ORMO. Odmowa zwolnienia od pracy może być uzasadniona tylko szczególnymi potrzebami zakładu pracy.
Za czas zwolnienia pracownik otrzymuje z zakładu pracy wynagrodzenie w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałoby mu w czasie urlopu wypoczynkowego, i zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.