Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Hiszpanii o utworzeniu i działalności instytutów kultury, podpisaną w Warszawie dnia 30 września 2005 r.

Monitor Polski

M.P.2006.59.625

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2006 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Hiszpanii o utworzeniu i działalności instytutów kultury, podpisaną w Warszawie dnia 30 września 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) dnia 29 września 2005 r. Rada Ministrów udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Hiszpanii o utworzeniu i działalności instytutów kultury, poprzez podpisanie.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje. Umowa weszła w życie z dniem 1 czerwca 2006 r.