Monitor Polski

M.P.1962.56.267

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 czerwca 1962 r.
w sprawie źródeł i sposobu finansowania prac normalizacyjnych oraz zasad wynagradzania za te prace.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa źródła i sposób finansowania działalności normalizacyjnej:
1) w ministerstwach i urzędach centralnych oraz podległych im:
a) jednostkach budżetowych,
b) jednostkach działających według zasad rozrachunku gospodarczego,
c) jednostkach utrzymywanych z narzutów na koszty własne podległych przedsiębiorstw,
2) w związkach spółdzielczych i spółdzielniach,
3) w innych jednostkach prowadzących działalność normalizacyjną, będących uspołecznionymi zakładami pracy.
§  2. Finansowanie działalności normalizacyjnej obejmuje pokrywanie wszelkich kosztów prac normalizacyjnych dla potrzeb krajowych i eksportu, a w szczególności:
1) prac badawczych i doświadczalnych związanych z opracowywaniem norm,
2) opracowywania założeń do projektów norm oraz projektów norm,
3) opracowywania referatów normalizacyjnych,
4) opiniowania i uzgadniania projektów norm,
5) tłumaczenia norm i innych opracowań normalizacyjnych,
6) posiedzeń komisji normalizacyjnych,
7) szkolenia normalizatorów,
8) druku wydawnictw normalizacyjnych,
9) zakupu wydawnictw normalizacyjnych i literatury związanej z normalizacją,
10) kosztów podróży związanych z działalnością normalizacyjną,
11) propagandy normalizacji,
12) współpracy międzynarodowej w zakresie normalizacji,
13) kontroli działalności normalizacyjnej.
§  3.
1. Jednostki budżetowe pokrywają koszty działalności normalizacyjnej ze środków przyznanych im na ten cel w budżecie.
2. Jednostki działające według zasad rozrachunku gospodarczego pokrywają koszty działalności normalizacyjnej ze środków obrotowych.
3. Działalność normalizacyjna innych jednostek nie będących jednostkami budżetowymi i nie działających według zasad rozrachunku gospodarczego finansowana jest w ramach planu finansowego tych jednostek.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do działalności normalizacyjnej instytutów naukowo-badawczych i centralnych laboratoriów nie będących jednostkami budżetowymi i nie działających według zasad rozrachunku gospodarczego.
§  4.
1. Prace normalizacyjne w zakresie opracowywania norm i referatów powinny być zasadniczo wykonywane w ramach obowiązków służbowych pracowników danej jednostki.
2. Jeżeli opracowanie projektów norm i referatów normalizacyjnych wymaga udziału fachowców spoza danej instytucji lub wykonanie tych prac nie może nastąpić w ramach obowiązków służbowych, opracowanie to może być zlecone i pokrywane ze środków bezosobowego funduszu płac.
§  5. Zlecenie odpłatnego opracowania projektu normy lub referatu normalizacyjnego następuje na podstawie umowy o dzieło, zawartej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 lub załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. Umowę zawiera kierownik jednostki, która zleca opracowanie projektu normy, lub osoba przez niego upoważniona.
§  6.
1. Stawki wynagrodzeń za stronę maszynopisu zawierającą około 2.000 znaków opracowania normalizacyjnego (30 wierszy po 66 znaków lub 33 wiersze po 60 znaków) zależnie od stopnia trudności normy (referatu) oraz liczebności zespołu wynoszą:
Stopień trudnościIIIIII
Referat normalizacyjny
6080110
Projekt normy opracowany przez:
referenta 1-osobowego100170260
zespół 2-osobowy180250370
zespół 3-osobowy240330470
zespół ponad 3 osoby300400575
2. Wysokość wynagrodzenia za umieszczone w tekście normy, rysunki i tablice oblicza się według przewidywanej ilości wierszy, jakie zajmie dany rysunek bądź tablica. Wiersze oblicza się w takiej ilości, jaka zostanie zajęta przez umieszczony w tekście rysunek lub tablicę po wydrukowaniu normy bądź po jej powieleniu, jeśli norma ta nie jest przewidziana do druku.
3. Szczegółowe zasady obliczania ilości znaków na stronie i ilości stron określa instrukcja Prezesa Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa w z dnia 11 października 1955 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie określenia wynagrodzeń oraz zasad zawierania umów o wydanie w formie książkowej dzieł literackich, naukowych i zawodowych (Monitor Polski Nr 100, poz. 1399).
4. Stopień trudności normy (referatu normalizacyjnego) ustala kierownik jednostki, która zleca opracowanie projektu normy (referatu normalizacyjnego), lub osoba przez niego upoważniona - zależnie od trudności uzyskania materiałów źródłowych potrzebnych do opracowania norm, np.: z braku obowiązujących norm krajowych lub norm zagranicznych, stanu materiałów potrzebnych do opracowania norm, zasobu materiałów sprawozdawczych i piśmiennictwa fachowego, zakresu upowszechniania wiedzy w dziedzinie określonego tematu itp.
5. Liczebność zespołu powinna być uzależniona od:
1) rodzaju opracowania normalizacyjnego (zespół kilku specjalistów może być powołany do opracowania projektu normy, w razie gdy dotyczy ona różnych dziedzin nauki bądź różnych branż),
2) potrzeby wszechstronnego opracowania tematu, jeśli w opracowaniu projektu normy powinni brać udział przedstawiciele producenta oraz odbiorcy bądź użytkownika,
3) znaczenia i doniosłości zagadnienia dla gospodarki narodowej itp.
§  7.
1. Przy nowelizacji norm lub opracowywaniu norm na podstawie normy krajowej stawka nie może przekroczyć stawki przewidzianej dla I stopnia trudności, a jeżeli zmiana normy wymaga całkowicie nowego opracowania tematu, można zastosować stawkę przewidzianą dla II stopnia trudności.
2. W razie gdy opracowanie normy poprzedził referat normalizacyjny, stawka dla danego projektu nie może przekraczać stawki przewidzianej dla II stopnia trudności.
§  8.
1. Ilość stron referatu normalizacyjnego oblicza przyjmujący pracę na podstawie przedstawionego tekstu.
2. Ilość stron projektu normy oblicza się w wersji projektu przedstawionej do ustanowienia normy.
§  9.
1. W razie gdy wynagrodzenie za opracowanie projektu normy, zmiany normy, referatu normalizacyjnego i założeń do projektu normy oraz za rysunki umieszczone w tekście normy, obliczone według zasad podanych w §§ 6-8 i § 13, okaże się niewspółmiernie małe lub niewspółmiernie duże do ilości pracy włożonej przez opracowującego (np. przy normach klasyfikacyjnych, pojęciowych itp.) - należy za podstawę wynagrodzenia przyjąć stawkę za godzinę pomnożoną przez ilość godzin potrzebną do wykonania danej pracy przez jednego pracownika.
2. Stawka, o której mowa w ust. 1, wynosi:
1) dla norm zakładowych i związanych z nimi referatów normalizacyjnych - zł 21,
2) dla Polskich Norm i norm branżowych - zł 35,
3) dla referatów normalizacyjnych, założeń do projektów Polskich Norm i norm branżowych oraz opinii o tych projektach - zł 27.
3. Przyznanie stawki wynagrodzenia za godzinę powinno być poprzedzone przeprowadzeniem ścisłej kalkulacji zużytego czasu. Przeprowadzoną kalkulację sprawdza i zatwierdza kierownik jednostki, która zleca wykonanie opracowania normalizacyjnego opłacanego według stawek za godzinę, opierając się na ewentualnej opinii komisji normalizacyjnej.
§  10. W razie gdy normę opracował zespół, wynagrodzenie dzieli się pomiędzy poszczególnych jego członków w częściach równych, chyba że umowa przewiduje inny podział wynagrodzenia lub członkowie zespołu przedstawią podpisane przez wszystkich oświadczenie co do podziału między sobą wynagrodzenia.
§  11. Ustala się następujący sposób wypłaty wynagrodzenia za opracowanie projektu normy:
1) 25% przewidywanego wynagrodzenia - w ciągu 15 dni od dnia wstępnego przyjęcia przez zleceniodawcę zakresu postanowień normy,
2) wyrównanie do 75% ustalonego wynagrodzenia - w ciągu 15 dni od dnia przyjęcia pracy przez komisję normalizacyjną, a w braku komisji - przez kierownika jednostki zlecającej (przyjęcie pracy następuje po uprzednim przeprowadzeniu ankiety, uzgodnieniu nadesłanych w niej uwag i wprowadzeniu poprawek do projektu normy),
3) resztę ustalonego wynagrodzenia:
a) za projekt Polskiej Normy - w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez Polski Komitet Normalizacyjny wniosku o ustanowienie normy, jeżeli do tego terminu Polski Komitet Normalizacyjny nie zgłosi zastrzeżeń, a w razie zgłoszenia przez Polski Komitet Normalizacyjny zastrzeżeń - w ciągu miesiąca od wprowadzenia poprawek,
b) za projekt normy branżowej lub zakładowej - w ciągu 15 dni od ustanowienia normy.
§  12. Przepisy §§ 6 i 9 dotyczące:
1) stawek wynagrodzeń za referaty normalizacyjne - stosuje się również do opracowań normalizacyjnych, nie związanych z opracowaniem konkretnych norm (np. referaty i koreferaty, opinie opracowywane w ramach międzynarodowej współpracy normalizacyjnej),
2) stawek wynagrodzeń za opracowanie projektów Polskich Norm i norm branżowych - stosuje się również do załączników eksportowych do tych norm i wymagań eksportowych.
§  13.
1. Opinie co do opracowywanych własnych projektów norm powinny być w zasadzie uzyskiwane nieodpłatnie w formie ankiety lub na konferencji oficjalnych przedstawicieli stron zainteresowanych.
2. W przypadkach, w których uzyskanie opinii w trybie określonym w ust. 1 nie jest możliwe lub uzyskane opinie wymagają dodatkowego rozpatrzenia, projekt normy może być zlecony odpłatnie do zaopiniowania wybitnym fachowcom, znawcom zagadnienia na podstawie umowy o dzieło według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Wynagrodzenie za opinię opłacane jest od ilości stron projektu normy otrzymanego do opinii według następujących stawek jednostkowych:

dla stopnia trudności I - zł 35,

dla stopnia trudności II - zł 55,

dla stopnia trudności III - zł 90.

4. Przepis ust. 3 ma również zastosowanie do wynagrodzenia za opiniowanie referatów normalizacyjnych i dokumentów międzynarodowych organizacji normalizacyjnych.
5. W razie gdy projekt normy ma być przyjęty przez komisję normalizacyjną, opracowanie opinii można zlecić jedynie w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Gdy w jednostce nie ma komisji normalizacyjnej, opiniodawcę powinien wyznaczyć kierownik tej jednostki.
§  14.
1. W razie gdy do udzielenia odpowiedzi na ankietę dotyczącą projektu normy konieczne jest uzyskanie opinii odpłatnej, jednostka odpowiadająca na ankietę może wyjątkowo zlecić opracowanie opinii co do nadesłanego projektu normy z zachowaniem następujących warunków:
1) opiniodawca powinien być pracownikiem jednostki opiniującej lub jednostki, w stosunku do której jednostka opiniująca jest prowadzącą,
2) opracowanie opinii nie może być wykonane w ramach obowiązków służbowych żadnego pracownika tej jednostki,
3) stawka jednostkowa nie może przekroczyć II stopnia trudności.
2. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 3 nie dotyczą Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i wydziałów głównego normalizatora resortów.
§  15. Zlecenie tłumaczenia normy z języka obcego na język polski może nastąpić jedynie po uprzednim zasięgnięciu opinii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, czy tłumaczenia danej normy nie ma w zbiorach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zlecenie następuje na podstawie umowy o dzieło według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  16. Do wynagrodzenia za tłumaczenia normy zagranicznej na język polski i normy polskiej na język obcy oraz za inne opracowania normalizacyjne uregulowane niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 1961 r. o taryfie wynagrodzeń tłumaczów przysięgłych (Dz. U. Nr 48, poz. 257).
§  17.
1. W razie tłumaczenia na język polski lub na język obcy norm stanowiących podstawę do opracowania dokumentacji produkcji, tekst tłumaczenia może być przekazany do rewizji merytorycznej wybitnemu znawcy zagadnienia. Przekazanie tłumaczenia do rewizji drugiemu rewidentowi jest dopuszczalne jedynie co do norm bardzo trudnych i szczególnie ważnych dla gospodarki.
2. Stawka wynagrodzenia za rewizję tłumaczenia wynosi 50% stawki za tłumaczenie.
§  18. Stawki wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji normalizacyjnych regulują odrębne przepisy.
§  19. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1957 r. w sprawie źródeł i sposobu finansowania prac normalizacyjnych (Monitor Polski z 1957 r. Nr 17, poz. 128 i z 1959 r. Nr 67, poz. 347).
§  20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że do umów zawartych przed tym dniem stosuje się przepisy zarządzenia Ministra Finansów, o którym mowa w § 19.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

UMOWA

Dnia .............. 196 .. r. w .......... pomiędzy .......... z siedzibą w .......... reprezentowanym przez ................ w dalszej treści zwanym "zleceniodawcą", a

1. Ob. ........... zamieszkałym ..........

2. Ob. ........... zamieszkałym ..........

3. Ob. ........... zamieszkałym ..........

4. Ob. ........... zamieszkałym ..........

5. Ob. ........... zamieszkałym ..........

zwanymi niżej "zleceniobiorcą", którzy jednocześnie upoważniają do reprezentowania ich i podejmowania wynagrodzenia Ob. ........... została zawarta umowa treści następującej:

§  1. Zleceniodawca powierza, a zleceniobiorca zobowiązuje się opracować projekt normy .......... i maszynopis projektu normy w ..... egzemplarzach przedstawić do przyjęcia w pierwszej redakcji w terminie do dnia .......... 196 .. r., a w ostatniej redakcji w ciągu ..... tygodni (miesięcy) od otrzymania uwag z ankiety.
§  2. Oceny pracy dokona w ciągu trzech miesięcy od daty jej złożenia w ostatniej redakcji komisja normalizacyjna lub kierownik jednostki zlecającej w razie niepowołania komisji normalizacyjnej przy danej jednostce organizacyjnej. W razie niedotrzymania tego terminu pracę należy uważać za przyjętą.
§  3. Jeżeli wykonana praca według oceny upoważnionego do jej przyjęcia wymagać będzie uzupełnień lub poprawek, zleceniobiorca zobowiązuje się je wykonać w wyznaczonym mu dodatkowo terminie w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy. Termin dodatkowy nie może być krótszy niż 2 tygodnie. W razie zwłoki stosuje się odpowiednio § 9.
§  4. Za wykonanie pracy objętej niniejszą umową zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł..... za 1 stronę maszynopisu zawierającego około 2.000 znaków*) - zł..... za 1 godzinę pracy zgodnie z § 9 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1962 r. w sprawie źródeł i sposobu finansowania prac normalizacyjnych oraz zasad wynagradzania za te prace (Monitor Polski Nr 56, poz. 267) *). Przewidywane wynagrodzenie za całość pracy wyniesie około.......... (słownie złotych..........). Ostateczne ustalenie wysokości wynagrodzenia nastąpi przy przyjęciu pracy zgodnie z § 2. Wysokość wynagrodzenia za umieszczone w tekście projektu normy, rysunki i tablice oblicza się według ilości wierszy w takiej wielkości, w jakiej będą umieszczone w normie po jej wydrukowaniu lub powieleniu, jeśli norma nie jest przewidziana do druku.
§  5. Wynagrodzenie wymienione w § 4, obliczane na podstawie stawki za 1 stronę maszynopisu, płatne będzie w sposób następujący:
1) w ciągu 15 dni od dnia wstępnego przyjęcia przez zleceniodawcę zakresu postanowień normy - 25% przewidywanego wynagrodzenia,
2) w ciągu 15 dni od przyjęcia pracy zgodnie z § 11 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1962 r. w sprawie źródeł i sposobu finansowania prac normalizacyjnych oraz zasad wynagradzania za te prace (Monitor Polski Nr 56, poz. 267) lub po upływie trzymiesięcznego terminu przewidzianego w § 2 niniejszej umowy - wyrównanie do 75% ustalonego wynagrodzenia,
3) resztę ustalonego wynagrodzenia - w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez Polski Komitet Normalizacyjny wniosku o ustanowienie normy*) - w ciągu 15 dni od ustanowienia normy*), zgodnie z § 11 zarządzenia wymienionego w pkt 2.
§  6. Osoby objęte w umowie nazwą "zleceniobiorca" ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy.
§  7. Oprócz wynagrodzenia zleceniobiorca otrzymuje ..... egzemplarzy ustanowionej normy, nie przeznaczonych do sprzedaży.
§  8. Odszkodowanie umowne za niewykonanie umowy ustala się na 10% przewidywanego wynagrodzenia, niezależnie od obowiązku zwrotu otrzymanej zaliczki i pomocy naukowych, o których mowa w § 14.
§  9. W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy zleceniodawca ma prawo bądź udzielić dodatkowego terminu i zastosować karę umowną w wysokości 0,2% za każdy powszedni dzień zwłoki, przyjmując za podstawę wymiaru kary wysokość przewidywanego wynagrodzenia, bądź też od umowy odstąpić bez potrzeby udzielenia dodatkowych terminów z zastosowaniem przepisu § 8.
§  10. Przewidywane w §§ 8 i 9 odszkodowanie umowne z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy bądź niewykonania umowy nie wyłącza odpowiedzialności zleceniobiorcy według ogólnych zasad prawa za szkody i straty poniesione przez zleceniodawcę z tego tytułu.
§  11. Zleceniobiorca zrzeka się na rzecz zleceniodawcy całości praw autorskich do wykonanej pracy, a w szczególności prawa ogłaszania drukiem pracy w całości lub w części. Zleceniodawcy przysługuje prawo dokonania koniecznych zmian i przeróbek w dostarczonym tekście.
§  12. Zleceniobiorca nie może powierzać wykonania pracy objętej niniejszą umową osobie trzeciej bez uzyskania pisemnej zgody zleceniodawcy.
§  13. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu zobowiązań.
§  14. Zleceniobiorca może korzystać z biblioteki i wszelkich pomocy naukowych będących w posiadaniu zleceniodawcy, a związanych z wykonywaniem prac objętych § 1 niniejszej umowy. Wypożyczone pomoce naukowe zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić przy przedstawieniu pracy do przyjęcia.
§  15. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§  16. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają orzecznictwu sądów rzeczowo właściwych dla siedziby zleceniodawcy.
§  17. Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

......................................

(podpisy)

______

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

UMOWA

Dnia .......... 196 .. r. w .......... pomiędzy .......... z siedzibą w .......... reprezentowanym przez Ob. .........., w dalszej treści umowy zwanym "zleceniodawcą", a Ob. .......... zamieszkałym w .........., zwanym niżej "opiniodawcą", została zawarta umowa treści następującej:
§  1. Zleceniodawca powierza, a opiniodawca zobowiązuje się opracować szczegółową opinię o projekcie normy .......... i maszynopis opinii w ..... egzemplarzach dostarczyć do dnia .......... 196 .. r.
§  2. Przyjęcia i oceny opinii dokona w ciągu dwóch miesięcy od daty jej złożenia osoba upoważniona przez zleceniodawcę. W razie niedotrzymania tego terminu - pracę należy uważać za przyjętą.
§  3. Jeżeli wykonana opinia według oceny upoważnionego do jej przyjęcia wymagać będzie poprawek lub uzupełnień, opiniodawca zobowiązuje się wykonać je w wyznaczonym dodatkowo terminie w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy. Termin dodatkowy nie może być krótszy niż 10 dni.
§  4. Za wykonanie opinii objętej niniejszą umową opiniodawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł ..... za 1 stronę otrzymanego do opinii maszynopisu, zawierającą około 2.000 znaków *) - zł ..... za 1 godzinę pracy zgodnie z § 9 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1962 r. w sprawie źródeł i sposobu finansowania prac normalizacyjnych oraz zasad wynagradzania za te prace (Monitor Polski Nr 56, poz. 267) *). Wynagrodzenie za całość pracy wyniesie zł .......... (słownie złotych ..........).
§  5. Wynagrodzenie wymienione w § 4 płatne będzie w ciągu 15 dni od dnia przyjęcia tekstu przez zleceniodawcę.
§  6. W razie nieprzyjęcia opinii przez zleceniodawcę, odmowy dokonania poprawek bądź niewykonania ich w określonym terminie przez opiniodawcę lub uznania przez zleceniodawcę, że dokonane poprawki nie dają podstawy do przyjęcia opinii - zleceniodawca może odstąpić od umowy bez udzielenia dalszych dodatkowych terminów.
§  7. Opiniodawca nie może powierzać wykonania pracy objętej niniejszą umową osobie trzeciej bez uzyskania pisemnej zgody zleceniodawcy.
§  8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu zobowiązań.
§  9. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§  10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają orzecznictwu sądów rzeczowo właściwych dla siedziby zleceniodawcy.
§  11. Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

......................................

(podpisy)

______

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

UMOWA

Dnia .......... 196 .. r. w .......... pomiędzy .......... z siedzibą w .......... reprezentowanym przez Ob. ........... w dalszej treści umowy zwanym "zleceniodawcą", a Ob. .......... zamieszkałym w ........... zwanym niżej "tłumaczem", została zawarta umowa treści następującej:
§  1. Zleceniodawca powierza, a tłumacz zobowiązuje się wykonać tłumaczenie z języka .......... na język .......... normy .......... i maszynopis tłumaczenia w ..... egzemplarzach dostarczyć do dnia .......... 196 .. r.
§  2. Przyjęcia i oceny tłumaczenia dokona w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia tłumaczenia osoba upoważniona przez zleceniodawcę. W razie niedotrzymania tego terminu pracę należy uważać za przyjętą.
§  3. Jeżeli wykonane tłumaczenie według oceny upoważnionego do jego przyjęcia wymagać będzie poprawek lub uzupełnień, tłumacz zobowiązuje się wykonać je w wyznaczonym mu dodatkowo terminie w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy. Termin dodatkowy nie może być krótszy niż 10 dni.
§  4. Za wykonanie tłumaczenia objętego niniejszą umową tłumacz otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł ..... za 1 stronę maszynopisu, zawierającą 1125 znaków. Przewidywane wynagrodzenie za całość pracy wyniesie około zł .......... (słownie złotych ..........). Ostateczne ustalenie wysokości wynagrodzenia nastąpi w momencie przyjęcia pracy zgodnie z § 2.
§  5. Wynagrodzenie wymienione w § 4 płatne będzie w ciągu 15 dni od dnia przyjęcia tekstu przez zleceniodawcę.
§  6. W razie nieprzyjęcia tłumaczenia przez zleceniodawcę, odmowy dokonania poprawek bądź niewykonania ich w określonym terminie przez tłumacza lub uznania przez zleceniodawcę, że dokonane poprawki nie dają podstawy do przyjęcia tłumaczenia - zleceniodawca może odstąpić od umowy bez udzielenia dalszych dodatkowych terminów.
§  7. Tłumacz nie może powierzać wykonania pracy objętej niniejszą umową osobie trzeciej bez uzyskania pisemnej zgody zleceniodawcy.
§  8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu zobowiązań.
§  9. Tłumacz może korzystać z biblioteki i wszelkich pomocy naukowych, będących w posiadaniu zleceniodawcy, a związanych z wykonywaniem prac objętych § 1 niniejszej umowy. Wypożyczone pomoce naukowe tłumacz jest obowiązany zwrócić przy przedstawianiu tłumaczenia do przyjęcia.
§  10. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§  11. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają orzecznictwu sądów rzeczowo właściwych dla siedziby zleceniodawcy.
§  12. Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

......................................

(podpisy)

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

UMOWA

Dnia .......... 196 .. r. w .......... pomiędzy .......... z siedzibą w .......... reprezentowanym przez Ob. ........... w dalszej części umowy zwanym "zleceniodawcą", a Ob. .......... zamieszkałym w ........... zwanym niżej "zleceniobiorcą", zawarta została umowa treści następującej:
§  1. Zleceniodawca powierza, a zleceniobiorca zobowiązuje się opracować referat normalizacyjny w związku z projektem normy .......... i maszynopis referatu normalizacyjnego w ..... egzemplarzach dostarczyć do dnia .......... 196 .. r.
§  2. Przyjęcia i oceny referatu normalizacyjnego dokona w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia komisja normalizacyjna lub kierownik jednostki zlecającej w razie niepowołania komisji normalizacyjnej przy danej jednostce organizacyjnej. W razie niedotrzymania tego terminu pracę należy uważać za przyjętą.
§  3. Jeżeli opracowany referat normalizacyjny według oceny upoważnionego do jego przyjęcia wymagać będzie poprawek lub uzupełnień, zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać je w wyznaczonym dodatkowo terminie w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy. Termin dodatkowy nie może być krótszy niż 10 dni.
§  4. Za opracowanie referatu normalizacyjnego objętego niniejszą umową zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł ..... za 1 stronę maszynopisu zawierającą około 2.000 znaków *) - zł ..... za 1 godzinę pracy zgodnie z § 9 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1962 r. w sprawie źródeł i sposobu finansowania prac normalizacyjnych oraz zasad wynagradzania za te prace (Monitor Polski Nr 56, poz. 267) *). Przewidywane wynagrodzenie za całość pracy wyniesie zł .......... (słownie złotych ..........). Ostateczne ustalenie wysokości wynagrodzenia nastąpi przy przyjęciu pracy zgodnie z § 2.
§  5. Wynagrodzenie wymienione w § 4 płatne będzie w ciągu 15 dni od dnia przyjęcia tekstu przez komisję normalizacyjną lub kierownika jednostki zlecającej.
§  6. W razie nieprzyjęcia referatu normalizacyjnego przez zleceniodawcę, odmowy dokonania poprawek bądź niewykonania ich w określonym terminie przez zleceniobiorcę, lub uznania przez zleceniodawcę, że dokonane poprawki nie dają podstawy do przyjęcia referatu normalizacyjnego - zleceniodawca może odstąpić od umowy bez udzielenia dalszych dodatkowych terminów.
§  7. Zleceniobiorca nie może powierzać wykonania pracy objętej niniejszą umową osobie trzeciej bez uzyskania pisemnej zgody zleceniodawcy.
§  8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu zobowiązań.
§  9. Zleceniobiorca może korzystać z biblioteki i wszelkich pomocy naukowych będących w posiadaniu zleceniodawcy, a związanych z wykonywaniem pracy objętej § 1 niniejszej umowy. Wypożyczone pomoce naukowe zleceniobiorca jest obowiązany zwrócić przy przedstawieniu referatu normalizacyjnego do przyjęcia.
§  10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§  11. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają orzecznictwu sądów rzeczowo właściwych dla siedziby zleceniodawcy.
§  12. Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

......................................

(podpisy)

______

*) Niepotrzebne skreślić.