Monitor Polski

M.P.2018.761

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 129
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do spraw Programów Współpracy Organów Administracji Rządowej z Organizacjami Pozarządowymi

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Zespół do spraw Programów Współpracy Organów Administracji Rządowej z Organizacjami Pozarządowymi.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw programów współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi (M.P. poz. 719).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.