Monitor Polski

M.P.2016.719

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 95
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie Zespołu do spraw programów współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Zespół do spraw Programów Współpracy Organów Administracji Rządowej z Organizacjami Pozarządowymi, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2. Do zadań Zespołu należy:
1) poprawa jakości współpracy ministrów i wojewodów w zakresie opracowywania rocznych lub wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395);
2) opracowanie ramowego wzoru rocznych lub wieloletnich programów współpracy, o których mowa w pkt 1;
3) upowszechnianie dobrych praktyk, merytoryczne wsparcie i monitorowanie właściwego i terminowego wywiązywania się przez:
a) ministrów i wojewodów z obowiązku, o którym mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) organy administracji rządowej z obowiązku, o którym mowa w art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4) współdziałanie z Pełnomocnikiem Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego przy realizacji zadań z zakresu koordynowania i monitorowania współpracy organów administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych i innych instytucji obywatelskich.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego;
2) pozostali członkowie Zespołu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczeni przez:
a) Ministra Cyfryzacji,
b) Ministra Edukacji Narodowej,
c) Ministra Energii,
d) Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
e) Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
f) Ministra Finansów,
g) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
h) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
i) Ministra Obrony Narodowej,
j) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
k) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
l) Ministra Rozwoju,
m) Ministra Skarbu Państwa,
n) Ministra Sportu i Turystyki,
o) Ministra Sprawiedliwości,
p) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
q) Ministra Spraw Zagranicznych,
r) Ministra Środowiska,
s) Ministra Zdrowia,
t) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
3) sekretarz Zespołu - osoba wyznaczona przez przewodniczącego Zespołu spośród pracowników komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów właściwej w zakresie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno- -biurowej Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego.
2. Do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka, zaprasza się przedstawiciela wyznaczonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.
3. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  4.
1. Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, nie rzadziej niż raz na kwartał;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4) wyznacza osobę zastępującą spośród członków Zespołu.
2. Osoba zastępująca przewodniczącego Zespołu zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu w przypadku nieobecności przewodniczącego.
§  5. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.
§  6. Zespół ustali w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 2.
§  7.
1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu lub osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 5.
2. Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może również zapraszać do udziału w pracach grupy roboczej inne osoby niż wymienione w ust. 1.
3. Pracami grupy roboczej kieruje przewodniczący Zespołu albo wyznaczony przez niego inny członek Zespołu.
§  8.
1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
2. Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
3. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 5, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
§  9. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.
§  10. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na pierwszym posiedzeniu.
§  11. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przedstawiają za pośrednictwem właściwych członków Zespołu niezbędne informacje i dokumenty.
§  12. Udział w pracach Zespołu oraz utworzonych w ramach Zespołu grupach roboczych jest nieodpłatny.
§  13.
1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez przewodniczącego Zespołu.
4. Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  14.
1. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie roczne z realizacji zadań Zespołu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy.
2. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
3. Przewodniczący Zespołu przedstawi Radzie Ministrów sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Zespołu w terminie 30 dni od dnia zakończenia prac Zespołu.
4. Prezes Rady Ministrów znosi Zespół po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów sprawozdania końcowego z realizacji zadań Zespołu, o którym mowa w ust. 3.
§  15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.