Monitor Polski

M.P.2015.600

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 2015 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się Zespół do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych (M.P. poz. 64).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.