Monitor Polski

M.P.2019.210

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do spraw identyfikacji wizualnej administracji rządowej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Zespół do spraw identyfikacji wizualnej administracji rządowej.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw identyfikacji wizualnej administracji rządowej (M.P. poz. 515).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.