Monitor Polski

M.P.2016.515

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie Zespołu do spraw identyfikacji wizualnej administracji rządowej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Zespół do spraw identyfikacji wizualnej administracji rządowej, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) określenie elementów bazowych i zasad identyfikacji wizualnej administracji rządowej w ramach następujących działań:
a) opisanie używanych symboli i znaków na potrzeby identyfikacji wizualnej administracji rządowej,
b) określenie typografii, używanych barw, wariantów językowych elementów identyfikacji wizualnej administracji rządowej,
c) przygotowanie rekomendacji w zakresie stosowania zasad identyfikacji wizualnej administracji rządowej;
2) opracowanie na podstawie elementów, o których mowa w pkt 1, materiałów do przygotowania opracowania dotyczącego identyfikacji wizualnej administracji rządowej.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - wyznaczony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
2) zastępca przewodniczącego - Szef Służby Cywilnej;
3) pozostali członkowie:
a) po jednym przedstawicielu - w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu - wyznaczonym przez:
Ministra Cyfryzacji,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministra Spraw Zagranicznych,
b) dyrektor generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
3. Sekretarzem Zespołu jest wyznaczony przez przewodniczącego pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
4. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli reprezentujących inne podmioty oraz ekspertów.
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu i kierowanie jego pracami;
3) planowanie, inicjowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) ustalanie programu posiedzeń Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów sprawozdań z działalności Zespołu.
3. Przewodniczący może:
1) w ramach Zespołu tworzyć zespoły i grupy robocze w celu realizacji zadań Zespołu;
2) zlecać wykonanie opracowania, analiz, raportów lub ekspertyz.
§  5.
1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu, zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
§  6.
1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uzgodnienia stanowisk.
2. W przypadkach gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy przewodniczącego, poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów - rozstrzyga głos przewodniczącego.
§  7. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  8.
1. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
2. Osobom, o których mowa w § 3 ust. 4, przysługuje zwrot kosztów przejazdu lub noclegów, poniesionych w związku z uczestnictwem w posiedzeniach Zespołu, obliczony zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  9. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  10.
1. Przewodniczący przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie roczne z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
2. Przewodniczący po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 2, przedstawi Prezesowi Rady Ministrów, do akceptacji, sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Zespołu, wraz z rekomendacjami i materiałami, o których mowa w § 2, w terminie 60 dni od dnia zakończenia prac Zespołu.
3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zawierać w szczególności:
1) dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca, podstawa prawna utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);
2) określenie liczby i terminów posiedzeń Zespołu;
3) informacje w przedmiocie realizacji zadań Zespołu;
4) wnioski i rekomendacje wynikające z prac Zespołu;
5) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.
§  11. Pierwsze posiedzenie przewodniczący zwołuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  12. Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji przez Prezesa Rady Ministrów sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 2.
§  13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.