Zmiany w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów. - M.P.1970.10.85 - OpenLEX

Zmiany w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów.

Monitor Polski

M.P.1970.10.85

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1970 r.

UCHWAŁA Nr 39
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 1970 r.
w sprawie zmian w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów.

Wprowadza się na podstawie ustaw i dekretów powołanych w dalszych punktach następujące zmiany w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów:

w zakresie finansów:

1)
w § 5 ust. 2 uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości (Monitor Polski z 1967 r. Nr 1, poz. 8, z 1968 r. Nr 35, poz. 243 i 244, z 1969 r. Nr 36, poz. 277 i z 1970 r. Nr 2, poz. 10), wydanej na podstawie dekretu z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 399), wyrazy "Prezydium wojewódzkiej rady narodowej" zastępuje się wyrazami "Wydział finansowy prezydium wojewódzkiej rady narodowej";
2)
w uchwale nr 260 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1967 r. w sprawie zasad gospodarowania funduszem płac w jednostkach i zakładach budżetowych oraz w organizacjach społecznych (Monitor Polski Nr 66, poz. 318), wydanej na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164), wprowadza się następujące zmiany:
a)
w § 2 ust. 2 dodaje się na końcu zdanie:

"Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą przekazać wydziałom finansowym uprawnienia w zakresie dysponowania rezerwą funduszu płac w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej (w wypadkach nie powodujących zmian kredytów budżetowych.",

b)
w § 3 ust. 1 pkt 2 dodaje się zdanie:

"Uprawnienie w zakresie podziału funduszu płac prezydia rad narodowych mogą przekazać wydziałom finansowym.";

w zakresie przedsiębiorstw terenowych i drobnej wytwórczości:

3)
w § 23 ust. 4 uchwały nr 35 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania zjednoczeń przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego (Monitor Polski z 1963 r. Nr 12, poz. 63 i z 1965 r. Nr 61, poz. 321), wydanej na podstawie dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111), po wyrazie "przez" dodaje się wyraz "przewodniczącego";
4)
w § 6 uchwały nr 280 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski z 1965 r. Nr 61, poz. 320 i z 1969 r. Nr 36, poz. 271), wydanej na podstawie dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111), dodaje się nowy ust. 7 w brzmieniu:

"7. Uprawnienia, o których mowa w ust. 4 i 5, prezydia właściwych rad narodowych mogą przekazać swoim organom finansowym.";

5)
w uchwale nr 17 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1968 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania zjednoczeń państwowych terenowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego (Monitor Polski Nr 5, poz. 28), wydanej na podstawie ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172) i dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111), wprowadza się następujące zmiany:
a)
w § 19 ust. 3 przed wyrazem "prezydium" dodaje się wyraz "przewodniczącego",
b)
w § 21 ust. 3 przed wyrazem "prezydium" dodaje się wyrazy "wydział finansowy";
6)
w § 3 uchwały nr 34 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1969 r. w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw gospodarki komunalnej (Monitor Polski Nr 6, poz. 59), wydanej na podstawie dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111), dodaje się nowy ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3, prezydia właściwych rad narodowych mogą przekazywać wydziałom finansowym.";

w zakresie handlu:

7)
w uchwale nr 232 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1959 r. w sprawie uprawnień prezydiów wojewódzkich rad narodowych w zakresie uspołecznionego handlu hurtowego (Monitor Polski Nr 62, poz. 315), wydanej na podstawie ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172), po § 1 dodaje się nowy § 1a w brzmieniu;

"§ 1a. Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą po porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego przekazać uprawnienia, o których mowa w § 1, wydziałom handlu. Przepis § 1 ust. 4 stosuje się odpowiednio.";

8)
w § 15 ust. 4 uchwały nr 51 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego lub przez niego nadzorowanych (Monitor Polski Nr 10, poz. 58), wydanej na podstawie dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111), po wyrazach "Prezydium właściwej rady narodowej" dodaje się wyrazy "lub z jego upoważnienia wydział finansowy";

w zakresie planowania przestrzennego:

9)
w uchwale nr 146 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie organizacji sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Monitor Polski Nr 40, poz. 197), wydanej na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 7, poz. 47), dotychczasową treść § 3 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) mogą upoważnić wydziały budownictwa, urbanistyki i architektury do dokonywania zmian w zbiorczych rocznych rzeczowych programach prac pracowni urbanistycznych, o których mowa w ust. 1.";

w zakresie cen:

10)
w uchwale nr 82 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1958 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień rad narodowych, państwowych przedsiębiorstw terenowych i spółdzielni w zakresie ustalania cen detalicznych (Monitor Polski Nr 30, poz. 167), wydanej na podstawie dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122), dotychczasową treść § 1 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) mogą przekazać uprawnienia, o których mowa w ust 1, w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych organom do spraw cen stopnia wojewódzkiego."

Wprowadza się następujące zmiany w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów, określonym w uchwałach Rady Ministrów ogłoszonych w Monitorze Polskim:

w zakresie finansów:

1)
w uchwale nr 246 Rady Ministrów z dnia 28 września 1965 r. w sprawie finansowej pomocy Państwa na inwestycje budowlano-montażowe w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (Monitor Polski Nr 55, poz. 285) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Decyzje o zwolnieniu rolniczych spółdzielni produkcyjnych od spłaty kredytów podejmują wydziały rolnictwa i leśnictwa prezydiów powiatowych rad narodowych w porozumieniu z wydziałami finansowymi tych prezydiów. Jeżeli kwota umarzanych kredytów wynosi ponad 250.000 zł, decyzja wymaga zgody przewodniczącego prezydium powiatowej rady narodowej.";

2)
w § 4 uchwały nr 307 Rady Ministrów z dnia 13 września 1966 r. w sprawie czynów społecznych oraz pomocy Państwa w ich organizowaniu i realizacji (Monitor Polski Nr 56, poz. 272) dodaje się nowy ust. 7 w brzmieniu:

"7. Prezydia powiatowych rad narodowych mogą uprawnienia, o których mowa w ust. 2, przekazać powiatowym komisjom planowania gospodarczego, które w tym przedmiocie działają w porozumieniu z zainteresowanymi wydziałami; przekazanie uprawnień powinno mieć zwłaszcza miejsce w stosunku do czynów społecznych, których dofinansowanie wymaga stosunkowo małych nakładów.";

w zakresie przedsiębiorstw terenowych i drobnej wytwórczości:

3)
w uchwale nr 121 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1959 r. w sprawie zaopatrzenia drobnej wytwórczości w materiały rozdzielane (Monitor Polski Nr 33, poz. 150) wprowadza się następujące zmiany:
a)
po § 10 dodaje się nowy § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. Uprawnienia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, § 6 pkt 2, §§ 8, 9 i 10, prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą przekazać wydziałom przemysłu.",

b)
w § 11 wyrazy "prezydia wojewódzkich rad narodowych" zastępuje się wyrazami "organy do spraw przemysłu prezydiów wojewódzkich rad narodowych",
c)
w § 12 ust. 1 skreśla się wyrazy "przez prezydia wojewódzkich rad narodowych";
4)
w uchwale nr 426 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1960 r. w sprawie opracowywania i zatwierdzania rocznych planów techniczno-ekonomicznych przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1961 r. Nr 3, poz. 21 i z 1969 r. Nr 36, poz. 270) po § 21 dodaje się nowy § 21a w brzmieniu:

"§ 21a. 1. Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą poruczyć zadania, o których mowa w § 10 ust. 1, § 12, § 16 ust. 2, § 19 ust. 2 i § 21 ust. 1, dyrektorom właściwych zjednoczeń (jednostek, równorzędnych), a prezydia powiatowych (miejskich miast stanowiących powiaty) rad narodowych zadania, o których mowa w § 10 ust. 1 - właściwym wydziałom.

2. Zadania wymienione w ust. 1 w stosunku do przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego wykonują dyrektorzy zjednoczeń tych przedsiębiorstw.";

w zakresie budownictwa:

5)
w "Normatywie projektowania mieszkań i budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miastach i osiedlach", zatwierdzonym uchwałą nr 364 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie zatwierdzenia normatywów projektowania dla budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 81, poz. 422), zmienionym uchwałą nr 104 Rady Ministrów z dnia 11 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 124), wprowadza się następującą zmianę:

"w pkt 6.9.3 wyrazy "prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej" zastępuje się wyrazami "wydziału budownictwa, urbanistyki i architektury prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), wyrażonej w porozumieniu z wydziałem gospodarki komunalnej i mieszkaniowej";

w zakresie gospodarki mieszkaniowej:

6)
w uchwale nr 583 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie dodatkowej powierzchni mieszkalnej (Monitor Polski Nr A-83, poz. 1326 i Nr A-100, poz. 1529) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Uprawnienia do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej z tytułu szczególnych zasług dla Polski Ludowej (§ 3 pkt 1) przyznają przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).

2. Wydziały gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) prowadzą rejestr uprawnień przyznanych z tytułu zasług dla Polski Ludowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały."

Wprowadza się następujące zmiany w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów, wynikającym z uchwał Rady Ministrów i Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów:

w zakresie budownictwa:

1)
w uchwale nr 348 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkalno-pensjonatowego wprowadza się następujące zmiany:
a)
w § 12 po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Prezydium może swoje uprawnienia (ust. 1) przekazać organowi do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.",

b)
w § 17 ust. 2 po wyrazach "wojewódzkich rad narodowych" dodaje się wyrazy "a w razie upoważnienia przez prezydia organów do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - w oparciu o wnioski ich organów";

w zakresie rolnictwa:

2)
w § 2 ust. 5 uchwały nr 205 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1962 r. w sprawie pomocy Państwa dla gospodarstw rolnych zaniedbanych ekonomicznie, zmienionej uchwałą nr 403 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1963 r., po lit. b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c) w brzmieniu:

"c) może upoważnić wydział rolnictwa i leśnictwa do dokonywania w uzasadnionych wypadkach zmiany przeznaczenia przyznanej pomocy kredytowej";

3)
w § 1 uchwały nr 380 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1962 r. w sprawie finansowania ośrodków rolnych kółek rolniczych ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wydział rolnictwa i leśnictwa prezydium wojewódzkiej rady narodowej po upływie okresu karencji może, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego związku kółek rolniczych i oddziału banku, który udzielił kredytu, przejąć do spłaty ze środków budżetowych całość lub część należności z tytułu kredytu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem należytego zagospodarowania gruntów i właściwego wykorzystania kredytów. Jeżeli kwota przejmowanego do spłaty kredytu wynosi ponad 250.000 zł, decyzja wydziału rolnictwa i leśnictwa wymaga zgody przewodniczącego prezydium wojewódzkiej rady narodowej.";

4)
w § 1 uchwały nr 134 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie finansowania nakładów związanych z zagospodarowaniem przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne gruntów przejętych z Państwowego Funduszu Ziemi ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydział rolnictwa i leśnictwa prezydium wojewódzkiej rady narodowej po upływie okresu karencji może na wniosek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego związku rolniczych spółdzielni produkcyjnych i oddziału banku, który udzielił kredytu, przejąć do spłaty ze środków budżetowych całość lub część należności z tytułu kredytu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że spółdzielnia należycie zagospodarowała grunty i właściwie wykorzystała kredyt. Jeżeli kwota przejmowanego do spłaty kredytu wynosi ponad 250.000 zł, decyzja wydziału rolnictwa i leśnictwa wymaga zgody przewodniczącego prezydium wojewódzkiej rady narodowej.";

5)
w uchwale nr 335 Rady Ministrów z dnia 22 października 1966 r. w sprawie realizacji programu rozwoju ochrony roślin w latach 1966-1970 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Obsadzanie i zmiany na stanowiskach kierowników wojewódzkich i powiatowych stacji kwarantanny i ochrony roślin następują w trybie i na zasadach przepisów wydanych na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172).";

b)
w § 11 ust. 4 wyrazy "prezydia właściwych rad narodowych" zastępuje się wyrazami "wydziały rolnictwa i leśnictwa prezydiów właściwych rad narodowych";
6)
przewidziane w § 3 ust. 5, 6 i 7, § 7 ust. 5 i 8, § 8 ust. 4, 5, 7 i 8 uchwały nr 16 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1968 r. w sprawie zasad wynagradzania i premiowania pracowników gromadzkiej służby rolnej uprawnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych oraz prezydiów powiatowych rad narodowych przekazuje się odpowiednio wydziałom rolnictwa i leśnictwa prezydiów wojewódzkich rad narodowych oraz wydziałom rolnictwa i leśnictwa prezydiów powiatowych rad narodowych;

w zakresie gospodarki komunalnej:

7)
przewidziane w cz. II ust. 2, 3 i 4 załącznika nr 1 do uchwały nr 288 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1960 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w miejskich pracowniach geodezyjnych przy prezydiach miejskich rad narodowych - uprawnienia prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z województw oraz miast stanowiących powiaty w zakresie przyznawania nagród kierownikowi i pracownikom pracowni geodezyjnych przekazuje się wydziałom gospodarki komunalnej i mieszkaniowej tych prezydiów.
1.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały przeanalizują wydane przez nich rozporządzenia i zarządzenia i w wypadkach uzasadnionych przekażą wynikające z tych aktów uprawnienia prezydiów rad narodowych właściwym wydziałom (zjednoczeniom, zrzeszeniom).
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy uprawnień prezydiów rad narodowych do wydawania przepisów prawnych.
Sprawy przekazane do zakresu działania wydziałów, rozpatrywane w trybie przepisów normujących postępowanie administracyjne, będące w chwili przekazania w toku załatwiania przez prezydia rad narodowych podlegają dalszemu załatwianiu przez te prezydia.
Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych) oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.