Monitor Polski

M.P.1971.13.97

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1971 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lutego 1971 r.
w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych, uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 84 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski Nr 33, poz. 162 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. W wykazie jednostek organizacyjnych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 179 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. o rozciągnięciu przepisów uchwały nr 84 z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych na inne jednostki organizacyjne (Monitor Polski Nr 52, poz. 246 z późniejszymi zmianami) skreśla się jednostki "Polskie Linie Oceaniczne" i "Polska Żegluga Morska", jako objęte przepisami uchwały nr 188 Rady Ministrów z dnia 20 października 1969 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw żeglugi morskiej.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.