Zmiany w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1996.84.738

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 grudnia 1996 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 grudnia 1996 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.

Na podstawie art. 68 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426, z 1995 r. Nr 38, poz. 184 i Nr 150, poz. 729 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 488) zarządzam, co następuje:
Na wniosek Prezesa Rady Ministrów z dniem 1 stycznia 1997 r. powołuję Pana Zbigniewa Siemiątkowskiego na stanowisko Ministra-członka Rady Ministrów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.