Monitor Polski

M.P.2018.1282

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 251
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Mieszkalnictwa

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Rady Mieszkalnictwa (M.P. poz. 129) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący Rady - Prezes Rady Ministrów;

2) pozostali członkowie Rady:

a) Minister Finansów,

b) Minister Inwestycji i Rozwoju,

c) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

d) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

e) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

f) Minister Środowiska,

g) Prezes Rządowego Centrum Legislacji,

h) Prezes PFR Nieruchomości S.A.;

3) sekretarz Rady - osoba zatrudniona w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wyznaczona przez przewodniczącego Rady.";

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydatki związane z działalnością Rady, a także powołanych grup roboczych i zespołów doradczych, są pokrywane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.";

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Rady zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.