Monitor Polski

M.P.2018.129

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie Rady Mieszkalnictwa

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Radę Mieszkalnictwa, zwaną dalej "Radą".
2.  Rada jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
1.  Zadaniem Rady jest koordynowanie działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, mających na celu w szczególności:
1) przyspieszenie procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych;
2) zwiększenie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, a w rezultacie zwiększenie podaży mieszkań;
3) obniżenie kosztów inwestycji mieszkaniowych, a w rezultacie obniżenie cen mieszkań;
4) optymalizację mechanizmów wsparcia mieszkalnictwa w taki sposób, aby pomoc państwa docierała do najbardziej potrzebujących.
2.  Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz innych właściwych podmiotów w zakresie, o którym mowa w ust. 1;
2) inicjowanie i koordynowanie prac analitycznych, koncepcyjnych i wdrożeniowych, związanych z realizacją polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, oraz monitorowanie przebiegu realizacji tych prac;
3) opracowywanie rekomendacji innych działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, w tym dotyczących niezbędnych zmian legislacyjnych;
4) monitorowanie przebiegu działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów;
5) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów.
§  3. 
1.  1  W skład Rady wchodzą:
1) przewodniczący Rady - Prezes Rady Ministrów;
2) pozostali członkowie Rady:
a) Minister Finansów,
b) Minister Inwestycji i Rozwoju,
c) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
d) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
e) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
f) Minister Środowiska,
g) Prezes Rządowego Centrum Legislacji,
h) Prezes PFR Nieruchomości S.A.;
3) sekretarz Rady - osoba zatrudniona w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wyznaczona przez przewodniczącego Rady.
2.  Członkowie Rady mogą być zastępowani w pracach Rady przez upoważnionych przedstawicieli.
3.  Przewodniczący Rady może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, zapraszać do udziału w pracach Rady z głosem doradczym inne osoby, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, jeżeli udział tych osób jest uzasadniony zakresem tematycznym prac Rady.
§  4. 
1.  Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Rady.
2.  Przewodniczący Rady w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady;
2) prowadzi posiedzenia Rady;
3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Rady z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Rady.
§  5. 
1.  Rozstrzygnięcia Rady zapadają w drodze uzgodnienia.
2.  W przypadkach, gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy przewodniczącego Rady, poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów obecnych osób wchodzących w skład Rady, a w razie równej liczby głosów - rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.
3.  Członek Rady może zgłosić do protokołu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu Rady.
4.  Sekretarzowi Rady oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady, o których mowa w § 3 ust. 3, nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu.
§  6.  Protokół z posiedzenia Rady sporządza sekretarz Rady. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Rady.
§  7. 
1.  W celu realizacji zadań Rady przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Rady oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Rady.
2.  Członkowie Rady mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników urzędów i instytucji, które reprezentują, lub innych upoważnionych przedstawicieli.
§  8.  Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Rady, udzielają Radzie w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu jej zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  9. 
1.  Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.
2.  2  Wydatki związane z działalnością Rady, a także powołanych grup roboczych i zespołów doradczych, są pokrywane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
§  10.  3  Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Rady zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
§  11. 
1.  Przewodniczący Rady przedstawi Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Rady w terminie 90 dni od dnia zakończenia prac Rady.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:
1) informację o zrealizowanych zadaniach;
2) informacje o zadaniach niezrealizowanych, wraz z uzasadnieniem;
3) wnioski i rekomendacje wynikające z prac Rady;
4) podsumowanie prac Rady.
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 251 z dnia 27 grudnia 2018 r. (M.P.2018.1282) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.
2 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 251 z dnia 27 grudnia 2018 r. (M.P.2018.1282) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.
3 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 251 z dnia 27 grudnia 2018 r. (M.P.2018.1282) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.