Monitor Polski

M.P.2017.403

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi) (M.P. poz. 631) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) przewodniczący - sekretarz albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) zastępca przewodniczącego - podsekretarz stanu albo dyrektor albo zastępca dyrektora departamentu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

3) członkowie:

a) sekretarz albo podsekretarz stanu, wyznaczony przez:

– ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

– ministra właściwego do spraw transportu,

– Ministra Sprawiedliwości,

b) Komendant Główny Policji albo jego zastępca,

c) dyrektorzy albo zastępcy dyrektorów departamentów w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;";

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy jeden minister kieruje działami sprawy wewnętrzne oraz administracja publiczna, nie wyznacza się członka Zespołu, o którym mowa w ust. 1 w pkt 3 w lit. a tiret pierwsze.";

3) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "na prawach członka Zespołu" zastępuje się wyrazami "z głosem doradczym";
4) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

5. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, w tym przedstawiciele wojewodów, zainteresowanych organów państwowych i samorządu terytorialnego, związków zawodowych strażników i pracowników straży gminnych (miejskich), instytucji i organizacji, a także eksperci.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.