Monitor Polski

M.P.2015.559

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia (M.P. z 2014 r. poz. 19) w załączniku w § 2 po pkt 3a dodaje się pkt 3aa w brzmieniu:

"3aa) Departament Infrastruktury i e-Zdrowia;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.