Monitor Polski

M.P.2017.1142

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 190
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M.P. poz. 476) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami;",

b) po pkt 11 dodaje się pkt 11 a w brzmieniu:

"11a) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych;";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka wodna zapewniają w szczególności Departament Zasobów Wodnych oraz Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.