Monitor Polski

M.P.2016.91

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 stycznia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M.P. poz. 1294) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) uchyla się pkt 3,
b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego;",

c) uchyla się pkt 10 i 13;
2) w § 3:
a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w zakresie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz usuwania skutków takich zdarzeń;",

b) w pkt 2:
uchyla się lit. a,
lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym,".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.