Monitor Polski

M.P.2017.592 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 152
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (M.P. poz. 1071, z 2012 r. poz. 146, 648 i 1013, z 2013 r. poz. 562 oraz z 2014 r. poz. 373).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

§  1.  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140), do spraw objętych działami:
1) administracja publiczna;
2) sprawy wewnętrzne;
3) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Administracji Publicznej;
2) Departament Analiz i Polityki Migracyjnej;
3) Departament Bezpieczeństwa;
4) Departament Budżetu;
4a) 1  Departament Funduszy Europejskich;
5) Departament Komunikacji Społecznej;
6) Departament Kontroli i Nadzoru;
7) Departament Obywatelstwa i Repatriacji;
8) Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego;
9) 2  (uchylony);
10) Departament Porządku Publicznego;
11) Departament Prawny;
12) Departament Spraw Międzynarodowych;
13) Departament Spraw Obywatelskich;
14) Departament Teleinformatyki;
15) Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych;
16) Departament Zdrowia;
17) Departament Zezwoleń i Koncesji;
18) Biuro Administracyjno-Finansowe;
19) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji;
20) Biuro Ministra;
20a) 3  Biuro Nadzoru Wewnętrznego;
21) Biuro Zamówień Publicznych.
§  3.  Obsługę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewniają w szczególności:
1) w zakresie działu administracja publiczna:
a) Departament Administracji Publicznej,
b) Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w zakresie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz usuwania skutków takich zdarzeń;
2) 4  w zakresie działu sprawy wewnętrzne:
a) Departament Analiz i Polityki Migracyjnej,
b) Departament Funduszy Europejskich,
c) Departament Obywatelstwa i Repatriacji,
d) Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym,
e) Departament Porządku Publicznego,
f) Departament Spraw Międzynarodowych,
g) Departament Spraw Obywatelskich,
h) Departament Teleinformatyki,
i) Departament Zdrowia,
j) Departament Zezwoleń i Koncesji,
k) 5  Biuro Nadzoru Wewnętrznego;
3) w zakresie działu wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne - Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1 Załącznik § 2 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 175 z dnia 21 listopada 2017 r. (M.P.2017.1038) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 listopada 2017 r.
2 Załącznik § 2 pkt 9 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 175 z dnia 21 listopada 2017 r. (M.P.2017.1038) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 listopada 2017 r.
3 Załącznik § 2 pkt 20a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 7 z dnia 22 stycznia 2018 r. (M.P.2018.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
4 Załącznik § 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 175 z dnia 21 listopada 2017 r. (M.P.2017.1038) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 listopada 2017 r.
5 Załącznik § 3 pkt 2 lit. k dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 7 z dnia 22 stycznia 2018 r. (M.P.2018.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.