Monitor Polski

M.P.2017.309

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 marca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju (M.P. poz. 98 i 825) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Ministerstwo Rozwoju, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Rozwoju i Finansów, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595), do spraw objętych działami:";

2) w § 2:
a) uchyla się pkt 9,
b) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) Departament Inwestycji i Rozwoju;",

c) uchyla się pkt 19 i 20,
d) po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:

"25a) Departament Promocji Funduszy Europejskich;",

e) po pkt 32 dodaje się pkt 32a w brzmieniu:

"32a) Departament Zobowiązań i Analiz;";

3) w § 3:
a) w pkt 1:
po lit. e dodaje się lit. ea w brzmieniu:

"ea) Departament Inwestycji i Rozwoju,",

lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) Departament Zobowiązań i Analiz;",

uchyla się lit. k,
b) w pkt 2:
uchyla się lit. d,
po lit. j dodaje się lit. ja w brzmieniu:

"ja) Departament Promocji Funduszy Europejskich,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.