Monitor Polski

M.P.2017.864 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Rozwoju nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA ROZWOJU

§  1.  Ministerstwo Rozwoju, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Rozwoju i Finansów, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595), do spraw objętych działami:
1) gospodarka;
2) rozwój regionalny.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
2) Departament Budżetu Gospodarki;
3) Departament Budżetu Rozwoju;
4) Departament Certyfikacji i Desygnacji;
5) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych;
6) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;
7) Departament Gospodarki Elektronicznej;
8) Departament Handlu i Usług;
9) (uchylony);
10) Departament Informatyki;
11) Departament Innowacji;
11a) Departament Inwestycji i Rozwoju;
12) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych;
13) Departament Komunikacji;
14) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;
15) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
16) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego;
17) Departament Oceny Ryzyka Regulacyjnego;
18) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
19) (uchylony);
20) (uchylony);
21) Departament Prawny;
22) Departament Programów Infrastrukturalnych;
23) Departament Programów Pomocowych;
24) Departament Programów Ponadregionalnych;
25) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;
25a) Departament Promocji Funduszy Europejskich;
26) Departament Regionalnych Programów Operacyjnych;
27) Departament Rozwoju Cyfrowego;
28) Departament Spraw Europejskich;
29) Departament Strategii Rozwoju;
30) Departament Współpracy Międzynarodowej;
31) Departament Współpracy Terytorialnej;
32) Departament Zarządzania Projektami;
32a) Departament Zobowiązań i Analiz;
33) Biuro Administracyjne;
34) Biuro Dyrektora Generalnego;
35) Biuro Kontroli;
36) Biuro Ministra;
37) Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;
37a) 1  Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich;
38) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
§  3.  Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1) w zakresie działu gospodarka:
a) Departament Budżetu Gospodarki,
b) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych,
c) Departament Gospodarki Elektronicznej,
d) Departament Handlu i Usług,
e) Departament Innowacji,
ea) Departament Inwestycji i Rozwoju,
f) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych,
g) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
h) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego,
i) Departament Oceny Ryzyka Regulacyjnego,
j) Departament Zobowiązań i Analiz,
k) (uchylona);
2) w zakresie działu rozwój regionalny:
a) Departament Budżetu Rozwoju,
b) Departament Certyfikacji i Desygnacji,
c) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
d) (uchylona),
e) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej,
f) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
g) Departament Programów Infrastrukturalnych,
h) Departament Programów Pomocowych,
i) Departament Programów Ponadregionalnych,
j) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju,
ja) Departament Promocji Funduszy Europejskich,
k) Departament Regionalnych Programów Operacyjnych,
l) Departament Rozwoju Cyfrowego,
m) Departament Strategii Rozwoju,
n) Departament Współpracy Terytorialnej,
o) Departament Zarządzania Projektami,
p) 2  Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 2 pkt 37a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 162 z dnia 9 listopada 2017 r. (M.P.2017.1017) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 listopada 2017 r.
2 Załącznik § 3 pkt 2 lit. p dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 162 z dnia 9 listopada 2017 r. (M.P.2017.1017) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 listopada 2017 r.