Monitor Polski

M.P.2016.825

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 106
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju (M.P. poz. 98) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

2) Departament Budżetu Gospodarki;

3) Departament Budżetu Rozwoju;

4) Departament Certyfikacji i Desygnacji;

5) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych;

6) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;

7) Departament Gospodarki Elektronicznej;

8) Departament Handlu i Usług;

9) Departament Informacji i Promocji;

10) Departament Informatyki;

11) Departament Innowacji;

12) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych;

13) Departament Komunikacji;

14) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;

15) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw;

16) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego;

17) Departament Oceny Ryzyka Regulacyjnego;

18) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;

19) Departament Polityki Eksportowej;

20) Departament Polityki Inwestycyjnej;

21) Departament Prawny;

22) Departament Programów Infrastrukturalnych;

23) Departament Programów Pomocowych;

24) Departament Programów Ponadregionalnych;

25) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;

26) Departament Regionalnych Programów Operacyjnych;

27) Departament Rozwoju Cyfrowego;

28) Departament Spraw Europejskich;

29) Departament Strategii Rozwoju;

30) Departament Współpracy Międzynarodowej;

31) Departament Współpracy Terytorialnej;

32) Departament Zarządzania Projektami;

33) Biuro Administracyjne;

34) Biuro Dyrektora Generalnego;

35) Biuro Kontroli;

36) Biuro Ministra;

37) Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;

38) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.";

2) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w zakresie działu gospodarka:

a) Departament Budżetu Gospodarki,

b) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych,

c) Departament Gospodarki Elektronicznej,

d) Departament Handlu i Usług,

e) Departament Innowacji,

f) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych,

g) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

h) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego,

i) Departament Oceny Ryzyka Regulacyjnego,

j) Departament Polityki Eksportowej,

k) Departament Polityki Inwestycyjnej;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.