Monitor Polski

M.P.2019.727

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 144 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 1146, z 2016 r. poz. 1097, z 2017 r. poz. 510 oraz z 2018 r. poz. 494) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325)" zastępuje się wyrazami "27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250)";
2) w § 2:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Departament Doradztwa i Nauki;",

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) Departament Strategii i Analiz;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.