Monitor Polski

M.P.2015.1146

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 144
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 285 i 942).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

§  1.  1  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250), do spraw:
1) rolnictwa;
2) rozwoju wsi;
3) rynków rolnych.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii;
1a) 2  Departament Doradztwa i Nauki;
2) Departament Finansów;
3) Departament Gospodarki Ziemią;
4) Departament Hodowli i Ochrony Roślin;
4a) 3  Departament Nadzoru Właścicielskiego;
5) Departament Płatności Bezpośrednich;
6) Departament Prawno-Legislacyjny;
6a) 4  Departament Promocji i Jakości Żywności;
7) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich;
8) Departament Rynków Rolnych;
9) Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej;
10) 5  Departament Strategii i Analiz;
11) Departament Współpracy Międzynarodowej;
12) Departament Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;
13) Biuro Administracyjno-Budżetowe;
14) Biuro Dyrektora Generalnego;
15) Biuro Kontroli;
16) Biuro Ministra;
16a) 6  (uchylony);
17) Biuro Pomocy Technicznej;
18) Biuro Prasowe.
§  3.  Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1) w zakresie działu rolnictwo:
a) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii,
b) Departament Hodowli i Ochrony Roślin;
2) w zakresie działu rozwój wsi:
a) Departament Gospodarki Ziemią,
b) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich;
3) w zakresie działu rynki rolne - Departament Rynków Rolnych.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 1:

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 72 z dnia 19 maja 2018 r. (M.P.2018.494) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 maja 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 104 z dnia 29 lipca 2019 r. (M.P.2019.727) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

2 Załącznik § 2 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 104 z dnia 29 lipca 2019 r. (M.P.2019.727) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2019 r.
3 Załącznik § 2 pkt 4a dodany przez § 1 zarządzenia nr 43 z dnia 24 maja 2017 r. (M.P.2017.510) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 2017 r.
4 Załącznik § 2 pkt 6a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 72 z dnia 19 maja 2018 r. (M.P.2018.494) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 maja 2018 r.
5 Załącznik § 2 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 104 z dnia 29 lipca 2019 r. (M.P.2019.727) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2019 r.
6 Załącznik § 2 pkt 16a uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 72 z dnia 19 maja 2018 r. (M.P.2018.494) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 maja 2018 r.