Monitor Polski

M.P.2018.494

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 144 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 1146, z 2016 r. poz. 1097 oraz z 2017 r. poz. 510) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906)" zastępuje się wyrazami "13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325)";
2) w § 2:
a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) Departament Promocji i Jakości Żywności;",

b) uchyla się pkt 16a.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.