Monitor Polski

M.P.2017.510

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 144 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 1146 oraz z 2016 r. poz. 1097) w załączniku w § 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Departament Nadzoru Właścicielskiego;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.