Monitor Polski

M.P.2016.347

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (M.P. poz. 1291) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) uchyla się pkt 8,
b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) Departament Polityki Właścicielskiej i Analiz;";

2) w § 3 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) Departament Polityki Właścicielskiej i Analiz;";

3) w § 4 uchyla się pkt 2.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.