Monitor Polski

M.P.2017.375 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 150
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Energii nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA ENERGII

§  1.  Ministerstwo Energii, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Energii, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087), do spraw objętych działami:
1) energia;
2) gospodarka złożami kopalin.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Budżetu i Finansów;
1a) 1  Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
2) Departament Energetyki;
3) Departament Energii Jądrowej;
4) 2  Departament Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa;
5) Departament Funduszy Europejskich;
6) Departament Górnictwa;
7) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii;
7a) 3  Departament Inteligentnych Sieci i Cyberbezpieczeństwa;
8) (uchylony);
8a) Departament Kontroli i Audytu;
9) 4  Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej;
9a) 5  (uchylony);
10) Departament Ropy i Gazu;
11) Departament Spraw Międzynarodowych;
12) Biuro Administracyjne;
13) Biuro Dyrektora Generalnego;
13a) 6  Biuro Komunikacji Społecznej;
14) Biuro Ministra;
15) Biuro Prawne.
§  3.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu energia zapewniają w szczególności:
1) Departament Energetyki;
2) Departament Energii Jądrowej;
3) 7  Departament Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa;
4) Departament Funduszy Europejskich;
5) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii;
5a) 8  Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej;
5b) 9  Departament Inteligentnych Sieci i Cyberbezpieczeństwa;
6) Departament Ropy i Gazu;
7) Departament Spraw Międzynarodowych.
§  4.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka złożami kopalin zapewnia w szczególności Departament Górnictwa.
§  5.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 2 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 196 z dnia 8 grudnia 2017 r. (M.P.2017.1175) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 2017 r.
2 Załącznik § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 196 z dnia 8 grudnia 2017 r. (M.P.2017.1175) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 2017 r.
3 Załącznik § 2 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 6 z dnia 22 stycznia 2018 r. (M.P.2018.124) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 stycznia 2018 r.
4 Załącznik § 2 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 196 z dnia 8 grudnia 2017 r. (M.P.2017.1175) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 2017 r.
5 Załącznik § 2 pkt 9a uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia nr 196 z dnia 8 grudnia 2017 r. (M.P.2017.1175) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 2017 r.
6 Załącznik § 2 pkt 13a dodany przez § 1 pkt 1 lit. e zarządzenia nr 196 z dnia 8 grudnia 2017 r. (M.P.2017.1175) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 2017 r.
7 Załącznik § 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 196 z dnia 8 grudnia 2017 r. (M.P.2017.1175) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 2017 r.
8 Załącznik § 3 pkt 5a zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 196 z dnia 8 grudnia 2017 r. (M.P.2017.1175) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 2017 r.
9 Załącznik § 3 pkt 5b dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 6 z dnia 22 stycznia 2018 r. (M.P.2018.124) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 stycznia 2018 r.