Monitor Polski

M.P.2017.1013

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 listopada 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji (M.P. z 2017 r. poz. 765) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Departament Utrzymania Systemów;",

b) uchyla się pkt 5,
c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Departament Rozwoju Systemów;",

d) uchyla się pkt 10b;
2) w § 3:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Departament Utrzymania Systemów;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Departament Rozwoju Systemów;",

c) uchyla się pkt 7.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.