Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji.

Monitor Polski

M.P.2017.160

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 stycznia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji (M.P. poz. 972) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Departament Kompetencji Cyfrowych;",

b)
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) Departament Polityki Geoinformacyjnej;",

c)
po pkt 10 dodaje się pkt 10a i 10b w brzmieniu:

"10a) Departament Zarządzania Danymi;

10b) Departament Zarządzania Informacją Publiczną;";

2)
w § 3:
a)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

"2a) Departament Kompetencji Cyfrowych;

2b) Departament Polityki Geoinformacyjnej;",

b)
w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) Departament Zarządzania Danymi;

7) Departament Zarządzania Informacją Publiczną.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.