Monitor Polski

M.P.2017.849

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 września 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 151 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa (M.P. poz. 1303 oraz z 2016 r. poz. 1143) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) uchyla się pkt 5,
b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami;";

2) w § 4 w pkt 1:
a) uchyla się lit. b,
b) lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.