Nadanie statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa.

Monitor Polski

M.P.2015.1303

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 151
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

§  1. 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094), do spraw objętych działami:
1)
budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2)
łączność;
3)
transport.
§  2. 
W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) 1
 Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji;
2)
Departament Budżetu;
3)
Departament Dróg Publicznych;
4) 2
 (uchylony);
5) 3
 (uchylony);
6)
Departament Kolejnictwa;
7)
Departament Kontroli;
8)
Departament Lotnictwa;
9)
Departament Mieszkalnictwa;
10)
Departament Orzecznictwa;
11)
Departament Lokalizacji Inwestycji;
12)
Departament Poczty;
13) 4
 Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami;
14)
Departament Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej;
15)
Departament Prawny;
16)
Departament Transportu Drogowego;
17)
Biuro Administracyjno-Finansowe;
18) 5
 (uchylony);
19)
Biuro Dyrektora Generalnego;
20)
Biuro Ministra;
20a) 6
 Biuro Zarządzania Kryzysowego;
21)
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
§  3. 
Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
§  4. 
Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1)
w zakresie działu administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo:
a) 7
 Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji,
b) 8
 (uchylona),
c)
Departament Mieszkalnictwa,
d)
Departament Orzecznictwa,
e)
Departament Lokalizacji Inwestycji,
f) 9
 Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami;
2)
w zakresie działu administracji rządowej łączność - Departament Poczty;
3)
w zakresie działu administracji rządowej transport:
a)
Departament Dróg Publicznych,
b)
Departament Kolejnictwa,
c)
Departament Lotnictwa,
d)
Departament Transportu Drogowego,
e)
Departament Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej,
f)
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
1 Załącznik § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 164 z dnia 21 listopada 2016 r. (M.P.2016.1143) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 listopada 2016 r.
2 Załącznik § 2 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 164 z dnia 21 listopada 2016 r. (M.P.2016.1143) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 listopada 2016 r.
3 Załącznik § 2 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 102 z dnia 4 września 2017 r. (M.P.2017.849) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 września 2017 r.
4 Załącznik § 2 pkt 13 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 102 z dnia 4 września 2017 r. (M.P.2017.849) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 września 2017 r.
5 Załącznik § 2 pkt 18 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 164 z dnia 21 listopada 2016 r. (M.P.2016.1143) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 listopada 2016 r.
6 Załącznik § 2 pkt 20a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 164 z dnia 21 listopada 2016 r. (M.P.2016.1143) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 listopada 2016 r.
7 Załącznik § 4 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 164 z dnia 21 listopada 2016 r. (M.P.2016.1143) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 listopada 2016 r.
8 Załącznik § 4 pkt 1 lit. b uchylona przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 102 z dnia 4 września 2017 r. (M.P.2017.849) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 września 2017 r.
9 Załącznik § 4 pkt 1 lit. f zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 102 z dnia 4 września 2017 r. (M.P.2017.849) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 września 2017 r.