Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

Monitor Polski

M.P.2017.285

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 marca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości (M.P. poz. 141 oraz z 2016 r. poz. 568) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) Departament Prawa Administracyjnego;",

b)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych;",

c)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) Departament Nadzoru Administracyjnego;",

d)
pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) Biuro Ochrony i Bezpieczeństwa Cyfrowego;";

2)
w § 3:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych;",

b)
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Departament Nadzoru Administracyjnego;".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.