Monitor Polski

M.P.2017.886 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 stycznia 2015 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Sprawiedliwości nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości (M.P. z 2014 r. poz. 18).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

§  1.  Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia obsługę Ministra Sprawiedliwości właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. poz. 1264) 1 , do spraw sprawiedliwości.
§  2.  W skład Ministerstwa Sprawiedliwości wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Dyrektora Generalnego;
4) Departament Strategii i Funduszy Europejskich;
5) Departament Legislacyjny;
5a) Departament Prawa Administracyjnego;
6) Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych;
6a) Departament Nadzoru Administracyjnego;
7) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji;
8) Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej;
9) Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka;
9a) Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich;
10) Departament Budżetu i Efektywności Finansowej;
11) Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;
12) Biuro Administracyjno-Finansowe;
13) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego;
14) Biuro Ochrony i Bezpieczeństwa Cyfrowego;
15) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
§  3.  Obsługę zadań Ministra Sprawiedliwości w zakresie działu sprawiedliwość zapewniają w szczególności:
1) Departament Strategii i Funduszy Europejskich;
2) Departament Legislacyjny;
3) Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej;
4) Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych;
4a) Departament Nadzoru Administracyjnego;
5) Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka;
6) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji;
6a) Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich;
7) Departament Budżetu i Efektywności Finansowej;
8) Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister Sprawiedliwości.
1 Obecnie: rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości (Dz.U.2015.1901).