Monitor Polski

M.P.2016.568

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości (M.P. poz. 141) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich;";

2) w § 3 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.