Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2019.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2) Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3) Centrum Informacyjne Rządu;

4) Centrum Oceny Administracji;

5) Rządowe Biuro Monitorowania Projektów;

6) Departament Analiz;

7) Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji;

8) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

9) Departament GovTech Polska;

10) Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;

11) Departament Koordynacj i Projektów Międzynarodowych;

12) Departament Oceny Skutków Regulacji;

13) Departament Pomocy Humanitarnej;

14) Departament Prawny;

15) Departament Skarbu Państwa;

16) Departament Służby Cywilnej;

17) Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

18) Departament Spraw Obywatelskich;

19) Departament Spraw Parlamentarnych;

20) Departament Spraw Społecznych;

21) Departament Spraw Zagranicznych;

22) Departament Studiów Strategicznych;

23) Biuro Budżetowo-Finansowe;

24) Biuro Dyrektora Generalnego;

25) Biuro Ochrony.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.