Monitor Polski

M.P.2016.1148 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej "Kancelarią", zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, Ministrów - Członków Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Rady Legislacyjnej oraz Szefa Służby Cywilnej.
2.  Kancelaria zapewnia również obsługę pełnomocników Rządu, komitetów, komisji wspólnych, rad, zespołów oraz innych kolegialnych organów pomocniczych, doradczych i opiniodawczo-doradczych, jeżeli tak stanowią przepisy o ich utworzeniu.
§  2. 
1.  Kancelaria działa zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Prezesa Rady Ministrów.
2.  Kancelaria wykonuje powierzone zadania pod kierownictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanego dalej "Szefem Kancelarii".
§  3.  Kancelarią kieruje Szef Kancelarii przy pomocy: Sekretarza Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii, Dyrektora Generalnego Kancelarii oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Kancelarii.
§  4. 
1.  Szef Kancelarii wyznacza swojego zastępcę i określa jego zadania.
2.  Zastępca Szefa Kancelarii wykonuje zadania Szefa Kancelarii podczas jego nieobecności oraz w razie nieobsadzenia stanowiska Szefa Kancelarii, do czasu jego obsadzenia.
§  5.  Szef Kancelarii może tworzyć i znosić zespoły doradcze i opiniodawcze do opracowania spraw zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, określając: skład osobowy, zakres i tryb ich działania oraz zasady ich obsługi.
§  6.  Szef Kancelarii może imiennie upoważnić osoby wymienione w § 3 oraz inne osoby będące pracownikami Kancelarii do:
1) załatwiania w jego imieniu spraw należących do jego kompetencji;
2) wykonywania w jego imieniu zadań powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów.
§  7.  1
1.  W Kancelarii działa Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów oraz Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego.
2.  Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Prezesa Rady Ministrów określa Prezes Rady Ministrów.
3.  Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego określa Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński.
§  8.  ( 2 )
1.  3  W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Biuro Prezesa Rady Ministrów;
2) Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;
3) Biuro Ministra do Spraw Unii Europejskiej;
4) Centrum Informacyjne Rządu;
5) Departament Analiz;
6) Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji;
7) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;
8) Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej;
9) Departament GovTech Polska;
10) Departament Instrumentów Rozwojowych;
11) Departament Komitetu do Spraw Europejskich;
12) Departament Koordynacji Centrum Analiz Strategicznych;
13) Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;
14) Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych;
15) Departament Nadzoru i Kontroli;
16) Departament Oceny Skutków Regulacji;
17) Departament Prawa Unii Europejskiej;
18) Departament Prawny;
19) Departament Programowania Prac Rządu;
20) Departament Służby Cywilnej;
21) Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;
22) Departament Spraw Obywatelskich;
23) Departament Spraw Parlamentarnych;
24) Departament Spraw Zagranicznych;
25) Departament Studiów Strategicznych;
26) Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;
27) Biuro Budżetowo-Finansowe;
28) Biuro Dyrektora Generalnego;
29) Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego;
30) Biuro Ochrony.
2.  Departament Analiz, Departament Koordynacji Centrum Analiz Strategicznych, Departament Oceny Skutków Regulacji oraz Departament Studiów Strategicznych tworzą Centrum Analiz Strategicznych.
3.  4  Departament GovTech Polska tworzy Centrum GovTech.
§  9.  Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Kancelarii oraz tryb ich pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Szefa Kancelarii na wniosek Dyrektora Generalnego Kancelarii.
§  10.  Traci moc zarządzenie nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2015 r. poz. 338 i 919).
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 7 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 12 z dnia 5 lutego 2020 r. (M.P.2020.149) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lutego 2020 r.
2 § 8:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 2 z dnia 5 stycznia 2017 r. (M.P.2017.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 stycznia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 77 z dnia 13 lipca 2017 r. (M.P.2017.694) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lipca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 2 z dnia 5 stycznia 2018 r. (M.P.2018.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 19 z dnia 9 lutego 2018 r. (M.P.2018.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 2018 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 39 z dnia 15 marca 2018 r. (M.P.2018.287) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 61 z dnia 25 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.444) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 kwietnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 87 z dnia 29 maja 2018 r. (M.P.2018.512) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 177 z dnia 5 listopada 2018 r. (M.P.2018.1084) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 listopada 2018 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 270 z dnia 20 grudnia 2019 r. (M.P.2019.1193) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 2019 r.

3 § 8 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 36 z dnia 9 marca 2020 r. (M.P.2020.257) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 marca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 87 z dnia 24 czerwca 2020 r. (M.P.2020.566) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 czerwca 2020 r.

4 § 8 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 87 z dnia 24 czerwca 2020 r. (M.P.2020.566) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 czerwca 2020 r.