Monitor Polski

M.P.2016.1148 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej "Kancelarią", zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, Ministrów - Członków Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Rady Legislacyjnej oraz Szefa Służby Cywilnej.
2.  Kancelaria zapewnia również obsługę pełnomocników Rządu, komitetów, komisji wspólnych, rad, zespołów oraz innych kolegialnych organów pomocniczych, doradczych i opiniodawczo-doradczych, jeżeli tak stanowią przepisy o ich utworzeniu.
§  2. 
1.  Kancelaria działa zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Prezesa Rady Ministrów.
2.  Kancelaria wykonuje powierzone zadania pod kierownictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanego dalej "Szefem Kancelarii".
§  3.  Kancelarią kieruje Szef Kancelarii przy pomocy: Sekretarza Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii, Dyrektora Generalnego Kancelarii oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Kancelarii.
§  4. 
1.  Szef Kancelarii wyznacza swojego zastępcę i określa jego zadania.
2.  Zastępca Szefa Kancelarii wykonuje zadania Szefa Kancelarii podczas jego nieobecności oraz w razie nieobsadzenia stanowiska Szefa Kancelarii, do czasu jego obsadzenia.
§  5.  Szef Kancelarii może tworzyć i znosić zespoły doradcze i opiniodawcze do opracowania spraw zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, określając: skład osobowy, zakres i tryb ich działania oraz zasady ich obsługi.
§  6.  Szef Kancelarii może imiennie upoważnić osoby wymienione w § 3 oraz inne osoby będące pracownikami Kancelarii do:
1) załatwiania w jego imieniu spraw należących do jego kompetencji;
2) wykonywania w jego imieniu zadań powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów.
§  7. 
1.  1  W Kancelarii działa Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów, Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego oraz Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina.
2.  Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Prezesa Rady Ministrów określa Prezes Rady Ministrów.
3.  2  Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego określa Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński.
4.  3  Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina określa Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin.
§  8.  ( 4 )
1.  5  W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Biuro Prezesa Rady Ministrów;
2) Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;
3) Centrum Informacyjne Rządu;
4) Centrum Oceny Administracji;
5) Rządowe Biuro Monitorowania Projektów;
6) Departament Analiz;
7) Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji;
8) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;
9) Departament GovTech Polska;
10) Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;
11) Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych;
12) Departament Oceny Skutków Regulacji;
13) Departament Pomocy Humanitarnej;
14) Departament Prawny;
15) Departament Programowania Prac Rządu;
16) Departament Skarbu Państwa;
17) Departament Służby Cywilnej;
18) Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;
19) Departament Spraw Obywatelskich;
20) Departament Spraw Parlamentarnych;
21) Departament Spraw Zagranicznych;
22) Departament Studiów Strategicznych;
23) Biuro Budżetowo-Finansowe;
24) Biuro Dyrektora Generalnego;
25) Biuro Ochrony.
2.  Departament Analiz, Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji, Departament Oceny Skutków Regulacji oraz Departament Studiów Strategicznych tworzą Centrum Analiz Strategicznych.
§  9.  Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Kancelarii oraz tryb ich pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Szefa Kancelarii na wniosek Dyrektora Generalnego Kancelarii.
§  10.  Traci moc zarządzenie nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2015 r. poz. 338 i 919).
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 7 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 19 z dnia 9 lutego 2018 r. (M.P.2018.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 84 z dnia 13 czerwca 2019 r. (M.P.2019.568) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 2019 r.

2 § 7 ust. 3:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 19 z dnia 9 lutego 2018 r. (M.P.2018.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 84 z dnia 13 czerwca 2019 r. (M.P.2019.568) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 2019 r.

3 § 7 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 84 z dnia 13 czerwca 2019 r. (M.P.2019.568) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 2019 r.
4 § 8:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 2 z dnia 5 stycznia 2017 r. (M.P.2017.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 stycznia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 77 z dnia 13 lipca 2017 r. (M.P.2017.694) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lipca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 2 z dnia 5 stycznia 2018 r. (M.P.2018.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 19 z dnia 9 lutego 2018 r. (M.P.2018.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 2018 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 39 z dnia 15 marca 2018 r. (M.P.2018.287) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 61 z dnia 25 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.444) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 kwietnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 87 z dnia 29 maja 2018 r. (M.P.2018.512) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 177 z dnia 5 listopada 2018 r. (M.P.2018.1084) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 listopada 2018 r.

5 § 8 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 209 z dnia 22 listopada 2018 r. (M.P.2018.1162) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 listopada 2018 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 1 z dnia 2 stycznia 2019 r. (M.P.2019.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 84 z dnia 13 czerwca 2019 r. (M.P.2019.568) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 2019 r.