Monitor Polski

M.P.2018.179

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lutego 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z 2017 r. poz. 14 i 694 oraz z 2018 r. poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W Kancelarii działa Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów oraz Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Beaty Szydło.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów Beaty Szydło określa Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło.";

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2) Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3) Centrum Informacyjne Rządu;

4) Centrum Oceny Administracji;

5) Departament Analiz Strategicznych;

6) Departament Analiz i Strategii Komunikacyjnych;

7) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

8) Departament Komitetu Rady Ministrów;

9) Departament Polityki Mieszkaniowej;

10) Departament Pomocy Humanitarnej;

11) Departament Prawny;

12) Departament Rady Ministrów;

13) Departament Skarbu Państwa;

14) Departament Służby Cywilnej;

15) Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

16) Departament Spraw Obywatelskich;

17) Departament Spraw Parlamentarnych;

18) Departament Spraw Społecznych;

19) Departament Spraw Zagranicznych;

20) Biuro Administracyjne;

21) Biuro Budżetowo-Finansowe;

22) Biuro Kadr i Organizacji;

23) Biuro Obsługi Rad, Zespołów i Pełnomocników;

24) Biuro Ochrony.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.