Monitor Polski

M.P.2018.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148 oraz z 2017 r. poz. 14 i 694) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Prezesa Rady Ministrów;

2) Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3) Centrum Informacyjne Rządu;

4) Centrum Oceny Administracji;

5) Departament Analiz Strategicznych;

6) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

7) Departament Komitetu Rady Ministrów;

8) Departament Pomocy Humanitarnej;

9) Departament Prawny;

10) Departament Rady Ministrów;

11) Departament Skarbu Państwa;

12) Departament Służby Cywilnej;

13) Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

14) Departament Spraw Obywatelskich;

15) Departament Spraw Parlamentarnych;

16) Departament Spraw Społecznych;

17) Departament Spraw Zagranicznych;

18) Departament Strategii i Komunikacji Internetowej;

19) Biuro Administracyjne;

20) Biuro Budżetowo-Finansowe;

21) Biuro Kadr i Organizacji;

22) Biuro Obsługi Rad, Zespołów i Pełnomocników;

23) Biuro Ochrony.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.