Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Monitor Polski

M.P.2017.457

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 11 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (M.P. poz. 1046 oraz z 2016 r. poz. 826) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Wydział Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty,";

2)
w § 5 w ust. 2 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych - do dnia 31 października,";

3)
w § 8 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w przypadku osób ubiegających się o stanowiska, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, w Wydziale Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty, Wydziale Egzaminu Maturalnego, Wydziale Języków Obcych, Wydziale Egzaminów Zawodowych, Wydziale Egzaminów Eksternistycznych oraz Wydziale Analiz Wyników Egzaminacyjnych;".

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).