Monitor Polski

M.P.2015.1046

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 8 października 2015 r.
w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 2

ZAŁĄCZNIK

STATUT

CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

§  1.  Siedzibą Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją", jest miasto stołeczne Warszawa.
§  2.  Zadania Komisji określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
§  3. 
1.  W skład Komisji wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) wydziały:
a) 3  Wydział Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty,
b) Wydział Egzaminu Maturalnego,
c) Wydział Języków Obcych,
d) Wydział Egzaminów Zawodowych,
e) Wydział Egzaminów Eksternistycznych,
f) Wydział Analiz Wyników Egzaminacyjnych,
g) Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
h) Wydział Finansowo-Księgowy;
2) samodzielne stanowiska pracy:
a) Audytor Wewnętrzny,
b) Samodzielne Stanowisko ds. Procedur Egzaminacyjnych, Druku i Dystrybucji.
2.  Dyrektor Komisji może tworzyć i znosić samodzielne stanowiska pracy inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2, a także zespoły i pracownie, jeżeli wymagają tego potrzeby Komisji.
3.  Dyrektor Komisji może tworzyć i znosić zespoły zadaniowe na czas nieokreślony albo na czas wykonania określonego zadania.
§  4.  Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Komisji określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Komisji.
§  5. 
1.  Komisją kieruje dyrektor.
2.  Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Komisji oraz nad działalnością okręgowych komisji egzaminacyjnych;
3) 4  ustalanie arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów;
4) składanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania corocznych sprawozdań dotyczących wyników:
a) 5  egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych - do dnia 31 października,
b) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - do dnia 31 grudnia.
3.  W Komisji mogą być utworzone dwa stanowiska wicedyrektorów.
4.  Zakresy zadań wicedyrektorów określa regulamin organizacyjny Komisji.
5.  W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego wicedyrektor, a w przypadku nieobecności wicedyrektorów - inny pracownik Komisji wyznaczony przez dyrektora.
§  6. 
1.  Wydziałami, zespołami i pracowniami kierują ich kierownicy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.
2.  W wydziale, zespole i pracowni, w których skład wchodzi co najmniej 10 pracowników, może być utworzone stanowisko zastępcy kierownika.
§  7. 
1.  W Komisji tworzy się stanowisko głównego księgowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.  Główny księgowy kieruje Wydziałem Finansowo-Księgowym.
§  8. 
1.  W Komisji zatrudnia się pracowników na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, oraz na stanowiskach administracyjno-obsługowych.
2.  Na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, może być zatrudniona osoba, która posiada stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego.
3.  Stanowiskami, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, są stanowiska:
1) kierownika wydziału (zespołu, pracowni);
2) zastępcy kierownika wydziału (zespołu, pracowni);
3) starszego eksperta;
4) eksperta.
4.  Postanowień ust. 3 nie stosuje się do stanowisk w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym i Wydziale Finansowo-Księgowym.
5.  Dyrektor Komisji może odstąpić od wymogu posiadania kwalifikacji pedagogicznych:
1) 6  w przypadku osób ubiegających się o stanowiska, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, w Wydziale Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty, Wydziale Egzaminu Maturalnego, Wydziale Języków Obcych, Wydziale Egzaminów Zawodowych, Wydziale Egzaminów Eksternistycznych oraz Wydziale Analiz Wyników Egzaminacyjnych;
2) w przypadku osób ubiegających się o stanowiska, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, w Wydziale Analiz Wyników Egzaminacyjnych.
§  9. 
1.  Dyrektor Komisji może powołać Radę Naukową jako organ doradczy.
2.  Przewodniczącego Rady Naukowej wskazuje dyrektor Komisji spośród członków Rady.
3.  Do zadań Rady Naukowej należy:
1) opiniowanie projektów planów pracy Komisji przedstawionych przez dyrektora Komisji;
2) analizowanie sprawozdań, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4;
3) wnioskowanie o podjęcie prac ewaluacyjnych lub badawczych.
§  10.  Komisja może używać skrótu "CKE".
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).
2 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (M.P. Nr 99, poz. 1001), które traci moc z dniem 1 stycznia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357).
3 Załącznik § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a:

- zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 sierpnia 2016 r. (M.P.2016.826) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2016 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 maja 2017 r. (M.P.2017.457) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 czerwca 2017 r.

4 Załącznik § 5 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 22 sierpnia 2016 r. (M.P.2016.826) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2016 r.
5 Załącznik § 5 ust. 2 pkt 4 lit. a:

- zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 22 sierpnia 2016 r. (M.P.2016.826) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2016 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 11 maja 2017 r. (M.P.2017.457) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 czerwca 2017 r.

6 Załącznik § 8 ust. 5 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 22 sierpnia 2016 r. (M.P.2016.826) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 11 maja 2017 r. (M.P.2017.457) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 czerwca 2017 r.