§ 1. - Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Monitor Polski

M.P.2016.826

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 2016 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (M.P. poz. 1046) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a skreśla się wyrazy "Sprawdzianu i";
2)
w § 5 w ust. 2:
a)
w pkt 3 skreśla się wyrazy "sprawdzianu i",
b)
w pkt 4 w lit. a skreśla się wyraz "sprawdzianu,";
3)
w § 8 w ust. 5 w pkt 1 skreśla się wyrazy "Sprawdzianu i".