Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Monitor Polski

M.P.2016.826

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (M.P. poz. 1046) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a skreśla się wyrazy "Sprawdzianu i";
2)
w § 5 w ust. 2:
a)
w pkt 3 skreśla się wyrazy "sprawdzianu i",
b)
w pkt 4 w lit. a skreśla się wyraz "sprawdzianu,";
3)
w § 8 w ust. 5 w pkt 1 skreśla się wyrazy "Sprawdzianu i".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).