Monitor Polski

M.P.2019.764

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 125
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (M.P. poz. 722) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Tworzy się Komitet Sterujący do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat, zwany dalej "Komitetem", którego celem jest koordynacja działań podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania, budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Do zadań Komitetu należy:

1) określanie kierunku prowadzonych prac mających na celu przygotowanie, budowę, wdrożenie, eksploatację i rozwój Elektronicznego Systemu Poboru Opłat;

2) koordynowanie i monitorowanie prac projektowych i koncepcyjnych mających na celu przygotowanie, budowę, wdrożenie, eksploatację i rozwój Elektronicznego Systemu Poboru Opłat;

3) opracowywanie propozycji działań w zakresie przygotowania, budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju Elektronicznego Systemu Poboru Opłat;

4) wydawanie wytycznych i przedstawianie założeń niezbędnych dla przygotowania, budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju Elektronicznego Systemu Poboru Opłat;

5) monitorowanie postępów w realizacji przygotowania, budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju Elektronicznego Systemu Poboru Opłat;

6) wspieranie działań prowadzących do zwiększania współpracy oraz zakresu przekazywanych informacji między Elektronicznym Systemem Poboru Opłat a Systemem Elektronicznego Nadzoru Transportu SENT;

7) wspieranie działań prowadzących do zwiększania współpracy oraz zakresu przekazywanych informacji między Elektronicznym Systemem Poboru Opłat a Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem KSZR.";

3) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący Komitetu - minister właściwy do spraw transportu, właściwy w szczególności w zakresie określonym w § 2 pkt 1-5;

2) zastępca przewodniczącego Komitetu - minister właściwy do spraw informatyzacji, właściwy w szczególności w zakresie określonym w § 2 pkt 1-5;

3) Główny Inspektor Transportu Drogowego albo jego zastępca - organ odpowiedzialny za przygotowanie, budowę, wdrożenie, eksploatację i rozwój Elektronicznego Systemu Poboru Opłat, właściwy w zakresie określonym w § 2 pkt 1-7;

4) pozostali członkowie Komitetu, właściwi w szczególności w zakresie określonym w § 2 pkt 3, 4, 6 i 7 oraz zapewniający wsparcie niezbędne dla realizacji celu utworzenia Komitetu:

a) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo jego zastępca,

b) Dyrektor Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego albo jego zastępca,

c) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo jego zastępca,

d) Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych,

e) Szef Krajowej Administracji Skarbowej albo jego zastępca.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.";

4) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obsługę organizacyjno-techniczną prac Komitetu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw transportu.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Posiedzenia Komitetu przygotowuje i obsługuje Sekretarz Komitetu będący pracownikiem urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu.",

c) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komitetu, w szczególności protokołów z posiedzeń;";

5) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przewodniczący Komitetu może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu powoływać grupy robocze oraz korzystać z pomocy doradców i ekspertów, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do realizacji działań mających na celu przygotowanie, budowę, wdrożenie, eksploatację i rozwój Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.";

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Komitetu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.";

7) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu przedstawia się Radzie Ministrów raz na kwartał kalendarzowy, nie później niż w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu kwartału, do którego się odnosi.";

8) uchyla się § 10.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.